Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

13 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Mozard

Th??ng hi?u ??c quy?n Th? Gi?i Di ??ng, thành l?p n?m 2019. Bao g?m các s?n ph?m có m?u m? ?a d?ng: Tai nghe, Loa nghe nh?c,... ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c.

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: 1 d?y ngu?n, Cáp c?m 3.5 mm, Loa, Sách h??ng d?n

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? d?ng hình h?p ch?c ch?n.
 • T?ng c?ng su?t 36W cho ?m thanh l?n, s?ng ??ng.
 • K?t n?i ?a d?ng: Bluetooth, USB, jack 3.5 mm ra RCA.
 • S?n ph?m c?n c?m ?i?n tr?c ti?p ?? s? d?ng.
Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? ch?c ch?n, màu ?en thanh l?ch

Loa Bluetooth Mozard BT100 có ki?u dáng ??n gi?n, các góc bo cong ?m tr?n th?n loa cho thi?t k? hoàn thi?n, s? d?ng ch?t li?u v?i ?? l?c ?m và ???c b?c l?p da xung quanh tránh vi?c bám v?n tay. D?ng loa Bluetooth nh? nh?n, d? dàng mang theo ?? nghe nh?c cho các chuy?n ?i xa thêm thú v?, ph?n khích.?

Thi?t b? dùng ?i?n tr?c ti?p, kh?ng c?n quan t?m ??n v?n ?? h?t pin, ch? c?n n?i nào có ngu?n ?i?n, b?n có th? k?t n?i và s? d?ng ngay.?

Loa Bluetooth Mozard BT100 ?en - Thi?t k? ch?c ch?n, màu ?en thanh l?ch

Tái t?o ?m thanh s?ng ??ng v?i t?ng c?ng su?t 36W

M?c c?ng su?t l?n cho phép loa Mozard t?o nên ch?t ?m m?nh m?, các d?i ?m khá tách b?ch, th??ng th?c ???c nhi?u th? lo?i nh?c t? bolero ??n jazz, pop.?

Loa Bluetooth Mozard BT100 ?en - Tái t?o ?m thanh s?ng ??ng v?i t?ng c?ng su?t 36W

Kho?ng cách k?t n?i xa ??n 10 m nh? c?ng ngh??Bluetooth

S?n ph?m t??ng thích v?i ?i?n tho?i, laptop ch?y trên h? ?i?u hành Android, Windows, iOS (iPhone), ??m b?o ???ng truy?n m??t, h?n ch? gi?t, lag.

Loa Bluetooth Mozard BT100 ?en - Kho?ng cách k?t n?i xa ??n 10 m nh? c?ng ngh? Bluetooth

?i?u khi?n tr?c quan d? thao tác

M?t tr??c c?a loa?có các c?ng t?c ?i?u ch?nh t?ng/gi?m ?m l??ng, chuy?n bài hát, phát/d?ng ch?i nh?c ??n gi?n, nhanh nh?n.?

Loa Bluetooth Mozard BT100 ?en - ?i?u khi?n tr?c quan d? thao tác

K?t n?i ?a n?n t?ng nh? tích h?p nhi?u d?ng k?t n?i th?ng d?ng

Bao g?m Bluetooth, USB, jack 3.5 mm ra RCA, h? tr? b?n ph?i ghép v?i các thi?t b? d? dàng, ?áp ?ng nhu c?u tr?i nghi?m phong phú c?a b?n m?i ngày.

Loa Bluetooth Mozard BT100 ?en - K?t n?i

"Nh? mà có v?" - Mozard BT100 m?u loa nh? xinh, c?ng su?t l?n, k?t n?i ti?n ích, ??y s? là s?n ph?m loa th?c s? s? làm b?n hài lòng khi s? d?ng.

Xem thêm

Đánh giá Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

?ánh giá

?óng
Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

1.000.000₫

1.790.000₫

-44%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Loa Bluetooth Mozard BT100 Đen

 • Tổng công suất:

  36 W
 • Nguồn:

  C?m ?i?n dùng
 • Kết nối không dây:

  Bluetooth
 • Kết nối khác:

  Jack 3.5 mm ra 2 ??u RCA USB
 • Tiện ích:

  Có c?ng USB
 • Phím điều khiển:

  Chuy?n bài hát Phát/d?ng ch?i nh?c T?ng/gi?m ?m l??ng
 • Thương hiệu của:

  Th? Gi?i Di ??ng
 • Hãng

  Mozard. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
14 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com