Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Loa Bluetooth Mozard X21

34 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Mozard

Th??ng hi?u ??c quy?n Th? Gi?i Di ??ng, thành l?p n?m 2019. Bao g?m các s?n ph?m có m?u m? ?a d?ng: Tai nghe, Loa nghe nh?c,... ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c.

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: Cáp Type C, Loa, Sách h??ng d?n

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Ki?u dáng g?n nh?, có d?y treo, d? mang theo ??n b?t k? ??u.?
 • C?ng su?t?5 W?cho??m thanh s?ng ??ng, ?m bass s?u.?
 • Chu?n?Bluetooth 5.0?k?t n?i xa t?i?10 m.
 • Ch?i nh?c t??8 - 10 ti?ng?(?m l??ng trung bình), s?c ??y kho?ng 2 ti?ng.
 • ??t chu?n ch?ng n??c?IPX6.
 • Có ?i?u khi?n d? ch?nh t?ng/gi?m ?m l??ng, b?t/t?t ngu?n.
Loa Bluetooth Mozard X21

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? g?n ??p, b? m?t ph? s?c ?en th?i th??ng, ?ính kèm d?y treo ti?n di chuy?n

Loa Bluetooth Mozard X21?có d?ng hình tròn, chi ti?t tinh t? cho c?m giác sang tr?ng, cao c?p. Tích h?p d?y treo ??ng màu cho phép b?n treo móc, mang theo ti?n l?i khi ?i du l?ch, c?ng tác ho?c ??n gi?n là di chuy?n gi?a các phòng trong nhà.?

Loa Bluetooth Mozard X21 - Thi?t k? g?n ??p, b? m?t ph? s?c ?en th?i th??ng, ?ính kèm d?y treo ti?n di chuy?n

?m thanh sinh ??ng, ?m tr?m ch?c kh?e v?i c?ng su?t 5 W

Loa Bluetooth Mozard X21 - ?m thanh sinh ??ng, ?m tr?m ch?c kh?e v?i c?ng su?t 5 W

Chu?n k?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0 cho kho?ng cách s? d?ng lên t?i 10 m

K?t h?p dùng v?i nhi?u thi?t b? khác nhau nh? laptop, ?i?n tho?i,?máy tính b?ng,..., loa?duy trì tín hi?u ch?t l??ng ?? b?n nghe nh?c, xem phim kh?ng b? gián ?o?n.?

Loa Bluetooth Mozard X21 - Chu?n k?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0 cho kho?ng cách s? d?ng lên t?i 10 m

Tho?i mái nghe nh?c c? khi ?ang t?m nh? tiêu chu?n?ch?ng n??c IPX6

?IPX6 cho?loa Mozard?có kh? n?ng ch?u ???c?tia n??c m?nh trong t?i thi?u 3 phút nên b?n có th? dùng trong phòng t?m ho?c mang theo bên mình khi ?i c?m tr?i ngoài tr?i, ?i ch?i bi?n,...?

Loa Bluetooth Mozard X21 - Tho?i mái nghe nh?c c? khi ?ang t?m nh? tiêu chu?n ch?ng n??c IPX6

S? d?ng li?n m?ch ??n 8 - 10 ti?ng (?m l??ng trung bình) v?i?dung l??ng pin 1500 mAh

Cho b?n nghe tr?n v?n c? danh sách nh?c yêu thích mà kh?ng c?n lo l?ng loa b? h?t pin gi?a ch?ng và khi?pin y?u, ch? m?t t?m 2 ti?ng s?c và thi?t b? l?i ?? n?ng l??ng cho b?n ti?p t?c tr?i nghi?m.

Loa Bluetooth Mozard X21 - S? d?ng li?n m?ch ??n 8 - 10 ti?ng (?m l??ng trung bình) v?i dung l??ng pin 1500 mAh

Tích h?p ?i?u khi?n nút nh?n có k? hi?u r? ràng d? b?t/t?t ngu?n, t?ng/gi?m ?m l??ng

Loa Bluetooth Mozard X21 - Tích h?p ?i?u khi?n nút nh?n có k? hi?u r? ràng d? b?t/t?t ngu?n, t?ng/gi?m ?m l??ng loa

Mozard X21 là m?u?loa Bluetooth?nh? g?n, xinh x?n, v?i ch?t ?m trung th?c t? c?ng su?t 5 W, th?i l??ng pin t?i ?a 10 ti?ng, chu?n ch?ng?IPX6, d? dàng ?i?u khi?n, di chuy?n, x?ng ?áng ??ng hành cùng b?n trên m?i chuy?n ?i.?

Xem thêm

Đánh giá Loa Bluetooth Mozard X21

?ánh giá

?óng
Loa Bluetooth Mozard X21

Loa Bluetooth Mozard X21

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

440.000₫

550.000₫

-20%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Loa Bluetooth Mozard X21

 • Tổng công suất:

  5 W
 • Nguồn:

  Pin
 • Thời gian sử dụng:

  Dùng 8 - 10 ti?ng S?c kho?ng 2 ti?ng
 • Kết nối không dây:

  Bluetooth 5.0
 • Kết nối khác:

  Th? nh? Micro SD
 • Tiện ích:

  Ch?ng n??c IPX6
 • Phím điều khiển:

  B?t / t?t ngu?n T?ng/gi?m ?m l??ng
 • Thương hiệu của:

  Th? Gi?i Di ??ng
 • Hãng

  Mozard. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
46 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Loa nay so v?i y550 thì cái nào nghe l?n và ?m h?n v?y?
  Chào anh?
  D? cái này tùy vào c?m nh?n c?a m?i ng??i ? , anh có th? ra c?a hàng g?n nh?t ?? test s?n ph?m tr??c khi mua ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • T?i m?i mua con này m?i sài dc 6 ngày mà gi? nóng lên phát kh?ng ra ti?ng ???c n?a
  Chào anh?
  D? anh th? c?m s?c 15-20 phút r?i kh?i ??ng máy ki?m tra l?i xem sao anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • em này so v?i jbl go 2 thì con nào nghe nh?c hay h?n
  Chào anh !??
  D? loa JBL Go s? có ch?t ?m thiên v? bass nhi?u h?n m?t chút , s? phù h?p nghe nh?c s?i ??ng h?n ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • Bình Thu?n còn hàng kh?ng ??
  Chào anh.
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i?
  Qu?c l? 1A, khu ph? L?p Hòa, Th? Tr?n Thu?n Nam, Huy?n Hàm Thu?n Nam, T?nh Bình Thu?n
  S? 387, Qu?c l? 28, khu ph? 1, Th? Tr?n Ma L?m, Huy?n Hàm Thu?n B?c, T?nh Bình Thu?n,
  S? 153 T?n ??c Th?ng, P. Phú Th?y, Phan Thi?t, Bình Thu?n.
  S? 233 ???ng Th?ng Nh?t, TT.Phan Rí C?a, H.Tuy Phong, T.Bình Thu?n
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình.... Xem ti?p ?
  Chào anh.
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i?
  Qu?c l? 1A, khu ph? L?p Hòa, Th? Tr?n Thu?n Nam, Huy?n Hàm Thu?n Nam, T?nh Bình Thu?n
  S? 387, Qu?c l? 28, khu ph? 1, Th? Tr?n Ma L?m, Huy?n Hàm Thu?n B?c, T?nh Bình Thu?n,
  S? 153 T?n ??c Th?ng, P. Phú Th?y, Phan Thi?t, Bình Thu?n.
  S? 233 ???ng Th?ng Nh?t, TT.Phan Rí C?a, H.Tuy Phong, T.Bình Thu?n
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé? ?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng18 ngày tr??c
 • B?n ?i ?ánh giá h? mình loa bluetooth jbl go 3 và Mozard x21 con nào t?t h?n ?k hok ?
  Chào anh?
  D? hi?n bên em là hàng chính h?ng nên ch?t l??ng ngang nhau ?, anh yên t?m mua nhé
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  Cho e h?i v? Mozard x21 5w - jbl go 3 4,2w thì ?m l??ng con nào phát to, xa h?n [email protected]??ng Th??ng:
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  D? tr??ng h?p này thì tùy vào c?m nh?n c?a m?i ng??i anh nha, theo c?m nh?n c?a em thì 2 loa trên có ?m l??ng nh? nhau, phát xa nh? nhau anh nha?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  Khi nào mà gi?m giá e s? mua 1 con ngay và lu?n @Thanh Th?y:
  D? bên em c?m ?n mình ?? quan t?m ??n Th? Gi?i Di ??ng/?i?n Máy Xanh, n?u mình c?n h? tr? gì thêm mình có th? bình lu?n bên d??i ?? bên em h? tr? nhé.??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
 • T?i m?i mua loa này vào tháng 5 mà hi?n d?y s?c loa b? h?ng v?y t?i có ???c ??i d?y loa hay kh?ng? Và bên TGD? có bán riêng d?y s?c kh?ng v?y?
  Chào ch?.
  N?u s?n ph?m mua t? bên em mình có th? vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (??y ??, kh?ng che s?) ?? bên em h? tr? ?.?
  Mong nh?n ph?n h?i t? ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @?ình Th?ng: s?t ??ng kí lúc mua hàng c?a t?i là xxxx844988
  Xem ti?p 2 tr? l?i khác ?
  Chào ch?.?
  Em ki?m tra thì th?y s?n ph?m mình còn b?o hành ?y ?. Tr??ng h?p này mình vui lòng mang ra siêu th? g?n nh?t ?? nh?n viên ki?m tra h? tr? mình c? th? Th?ng tin ??n mình ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Ti?ng hát c?a nó có trong hok ? Cho nghe th? ti?ng hát c?a loa ?i ?
  Chào anh. D? mình cho em xin ??a ch? ?? em h? tr? ki?m tra xem khu v?c c?a mình có s?n ph?m tr?ng bày kh?ng ?? mình ra siêu th? tr?i nghi?m s?n ph?m ?. Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  Gia tr?n Gia vi?n Ninh bình @Qu?nh Vy:
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng tr?i nghi?m ? khu v?c c?a mình t?i?
  Khu ph? m?i, T?nh l? 477, TT. Me, H. Gia Vi?n, T. Ninh Bình.
  X? Gia Tr?n, Huy?n Gia Vi?n, T?nh Ninh Bình (Ng? 3 khu c?ng nghi?p Gián kh?u)
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Siêu th? th? tr?n b?n sung nh? thanh hoá còn hàng kh?ng ?

  Chào anh,
  D? hi?n t?i s?n ph?m ?ang kh?ng có s?n t?i khu v?c Nh? Thanh ? nh?ng bên em có h? tr? chuy?n hàng trong 2 - 7 ngày v? ??a ch? siêu th? g?n mình nh?t. Mình có th? vào m?c MUA NGAY, TH?M V?O GI? H?NG, sau ?ó vào gi? hàng ch?n nh?n t?i siêu th? và ?i?n ??a ch? s?n ph?m mu?n chuy?n ??n ho?c ch?n giao hàng t?n n?i ?? ???c h? tr? giao hàng s?m nh?t ?.??
  Th?ng tin ??n anh.

  ?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Sao em g?n th? nh? mà ko sài ?c
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì anh chép nh?c vào th? nh? c?m vào m?i nghe ???c anh nha.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • d? ki?m tra giúp em loa mozard x21 ? huy?n na r?,b?c k?n còn hàng kh?ng ?
  Chào anh,
  D? s?n ph?m ?ang có hàng t?i các siêu th? sau:
  10-12 ???ng V? Nguyên Giáp, T? 1, P.S?ng C?u, TP.B?c K?n, T.B?c K?n
  S? 45-47 ???ng Hùng V??ng, t? 4, P. S?ng C?u, TP. B?c K?n , T. B?c K?n th?i ?
  Chia s? cùng anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com