Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Tin t?c n?i b?t

Samsung s? ra m?t t?n hai tai nghe True Wireless t?i s? ki?n Unpacked 2022?

S? ki?n Samsung Galaxy Unpacked ???c khai m?c vào ngày 10/8, h?ng x? s? kim chi này s? gi?i thi?u lo?t s?n ph?m m?i bao g?m?Galaxy Z Flip4,?Galaxy Z Fold4?và Galaxy Watch 5 Series t?i ?ó. Nh?ng v?i các tin t?c rò r? g?n ??y thì kh? n?ng cao r?ng tai nghe m?i c?ng s? ???c góp m?t trong s? ki?n.

23/07 | 452 ng??i ?? ??c
Tai nghe JBL Live Pro 2 TWS ra m?t: Pin 40 gi?, h? tr? ANC và nhi?u th? hay ho khác

JBL ?? tung ra th? tr??ng m?u tai nghe kh?ng d?y m?i nh?t có tên g?i là Live Pro 2 TWS. V?y m?u tai nghe này có gì HOT kh?ng? Chúng ta h?y cùng nhau khám phá b?n nhé!?Tai nghe kh?ng d?y m?i c?a JBL ???c trang b? 6 micr? giúp thi?t b? l?c t?p ?m t?t h?n khi ng??i dùng ?àm tho?i. Bên c?nh ?ó Live Buds Pro 2 c?ng h? tr? c?ng ngh? ANC.

19/07 | 731 ng??i ?? ??c
'Yêu t? cái nhìn ??u tiên' v?i TOP 4 tai nghe TWS có ch?ng ?n ch? ??ng t?i TGD?

C?ng ngh? ch?ng ?n ch? ??ng giúp tai nghe TWS có th? x? l? t?p ?m m?t cách hi?u qu? và t?i ?u h?n. Cùng?24h C?ng ngh? tìm hi?u TOP tai nghe TWS có ch?ng ?n ch? ??ng ?? có th? v? t? t?n h??ng trong kh?ng gian ?m thanh riêng bi?t c?a b?n th?n.

17/07 | 371 ng??i ?? ??c
TH?O LU?N V? PH? KI?N TAI NGHE BLUETOOTH
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
374 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

xxfseo.com