Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213

128 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xmobile

Th??ng hi?u ??c quy?n Th? Gi?i Di ??ng, thành l?p n?m 2015. Xmobile ?a d?ng các s?n ph?m: Pin S?c D? Phòng, Cáp S?c,... ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c. Tìm hi?u thêm

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: Pin s?c

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? nh? g?n, v?i 2 màu xanh Navy và xanh rêu cho b?n l?a ch?n.
 • Dung l??ng pin l?n 10.000 mAh, l?i pin Polymer an toàn.
 • C?ng Type C trang b? c?ng ngh? s?c nhanh Power Delivery cho c? ngu?n ra và ngu?n vào.
 • C?ng USB tích h?p c?ng ngh? s?c nhanh Quick Charge 3.0.
 • T??ng thích v?i nhi?u lo?i ?i?n tho?i và máy tính b?ng.

Th?ng tin s?n ph?m

?

S?c d? phòng Xmobile?hình kh?i ch? nh?t nh? g?n, có 2 phiên b?n màu xanh rêu và xanh Navy th?i trang

Pin s?c d? phòng nhìn có v? h?i dày v?i m?c 2.5 cm nh?ng v?i chi?u r?ng 5 cm, chi?u dài 10.5 cm thì thi?t b? v?n r?t nh? nh?n, g?n gàng, c?m v?a tay, ti?n cho vào túi xách, balo ??ng hành cùng b?n ??n b?t c? n?i ??u.

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213 - Hình kh?i ch? nh?t nh? g?n

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213 - C?m thu?n tay

S? d?ng ti?n l?i v?i nhi?u c?ng s?c vào và ra

S?c ???c 2 thi?t b? cùng lúc v?i c?ng s?c ra/vào Type C h? tr??c?ng ngh? Power Delivery, c?ng s?c ra USB tích h?p c?ng ngh? Quick Charge 3.0.

?ng d?ng các c?ng ngh? s?c nhanh m?i nh?t hi?n nay, pin s?c d? phòng có kh? n?ng?t?i ?u dòng ?i?n, t??ng thích và s?c m?nh m? cho các thi?t b? ph? bi?n trên th? tr??ng nh???i?n tho?i,?Smartwatch,?máy tính b?ng,...

V? ngu?n s?c vào, ng??i dùng có th? l?a ch?n gi?a c?ng k?t n?i?Type C?ho?c Micro USB, ??u là các c?ng quen thu?c, d? l?a ch?n?cáp s?c?phù h?p khi c?n s?c l?i.

Tham kh?o:?Cách ch?n d?y cáp s?c phù h?p

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213 - S? d?ng ti?n l?i v?i nhi?u c?ng s?c vào và ra

S?c nhi?u l?n cho các thi?t b? v?i?dung l??ng pin s?c d? phòng 10.000 mAh?

Hi?u su?t s?c ??n 65% giúp?pin s?c d? phòng?n?p ??y n?ng l??ng cho ?i?n tho?i d? dàng, ti?t ki?m th?i gian. Nh? ?ó, lúc nào các thi?t b? yêu thích c?a b?n c?ng s?n sàng ?? ?áp ?ng nhu c?u làm vi?c, gi?i trí ?a d?ng, giúp b?n gi?m stress, th? gi?n, t?ng hi?u qu? c?ng vi?c ?áng ng?c nhiên.

Trang b? l?i?pin Polymer (Li-Po)?gi?m tr?ng l??ng s?c d? phòng, kéo dài tu?i th? và h?n ch? chai pin nh?t có th?.

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213 - S?c nhi?u l?n

?èn báo dung l??ng pin 4 m?c, m?i ?èn LED t??ng ?ng v?i 25% pin, d? ki?m tra

S?n ph?m có th? s?c pin l?i qua adapter ho?c laptop, v?i adapter 1A cho th?i gian s?c 10 - 11 gi? và cho 5 - 6 gi? khi dùng adapter 2A.

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213 - ?èn báo dung l??ng pin 4 m?c, m?i ?èn LED t??ng ?ng v?i 25% pin

Nhìn chung,?pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213??ang s? h?u r?t nhi?u ?u ?i?m mà ng??i dùng c?ng ngh? nào c?ng d? dàng hài lòng, ?ó là thi?t k? g?n, tích h?p c?ng ngh? s?c nhanh, hi?u su?t s?c cao, ti?n d?ng, giá t?t, n?u thích, ??t hàng ngay nhé.

?

?

?

Xem thêm

Đánh giá Pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213

 • Xem 21 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213

Pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

630.000₫

700.000₫

-10%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Thông số kỹ thuật Pin sạc dự phòng Polymer 10.000 mAh Type C PD QC3.0 Xmobile PowerSlim PJ JP213

 • Hiệu suất sạc:

  65%
 • Dung lượng pin:

  10.000 mAh
 • Thời gian sạc đầy pin:

  10 - 11 gi? (dùng Adapter 1A) 5 - 6 gi? (dùng Adapter 2A)
 • Nguồn vào:

  Micro USB: 5V - 2A, 9V - 2A Type C: 5V - 3A, 9V - 2A
 • Nguồn ra:

  Type-C PD: 5V - 3A, 9V - 2A, 12V - 1.5A USB: 5V - 3A, 9V - 2A, 12V - 1.5A
 • Lõi pin:

  Polymer
 • Công nghệ/Tiện ích:

  Power Delivery Quick Charge 3.0 ?èn LED báo hi?u
 • Kích thước:

  Dài 10.5cm - R?ng 5 cm - Dày 2.5 cm
 • Trọng lượng:

  205g
 • Thương hiệu của:

  Th? Gi?i Di ??ng
 • Sản xuất tại:

  Trung Qu?c
 • Hãng

  Xmobile. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
293 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com