Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Màu: Xám, Tím, Xanh D??ng Giá bán: 29.490.000?
Z Fold4: t? 40.990.000? | Z Flip4: t?: 23.990.000?
Timeline Quà t?ng Minigame Tin t?c Giá bán: 29.490.000? ??T TR??C TR? G?P 0%
?? C? H?NG T?I SI?U TH?, TR?I NGHI?M NGAY!
S?n ph?m: Fold 4 Flip 4
12-14 Võ V?n Ngân, Ph??ng Tr??ng Th?, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam 121 -123 Võ V?n Ngân, P.Linh Chi?u, Q.Th? ??c, TP.HCM ?i?n máy Xanh 633-633A-635 Lê V?n Vi?t, ?p C?u Xây, Ph??ng Tân Phú, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh 1208 Kha V?n Cân, Khu ph? 2, P.Linh Trung, Q.Th? ??c, TP. H? Chí Minh 168 Hi?p Bình, P. Hi?p Bình Chánh, Q. Th? ??c, TP. HCM (cách ch? Hi?p Bình 200m) ?i?n máy Xanh 21 Tr?n Não, Khu ph? 4, Ph??ng An Khánh, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh (Cách công viên D? C?u Sài Gòn 30m) ?i?n máy Xanh 382 Nguy?n Duy Trinh, Ph??ng Bình Tr?ng ?ông, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh ?i?n máy Xanh 137 Qu?c L? 13, Ph??ng Hi?p Bình Chánh, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh 838 Qu?c L? 13, P. Hi?p Bình Ph??c, Q. Th? ??c, TP. HCM (ngay vòng xoay ngã t? Bình Ph??c) 136 Nguy?n Thái H?c, P.Ph?m Ng? Lão, Q.1, TP. HCM 128 Tr?n Quang Kh?i, P. Tân ??nh, Q.1, TP. HCM ?i?n máy Xanh 189A C?ng Qu?nh, Ph??ng Nguy?n C? Trinh, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh ?i?n máy Xanh 542 Cách M?ng Tháng 8, Ph??ng 11, Qu?n 03 , Thành Ph? H? Chí Minh 182 A Nguy?n Th? Minh Khai, Q.3, TP.HCM 179 Tôn ??n, P. 15, Q. 4, TP. H? Chí Minh 176 Nguy?n Tri Ph??ng,P.9, Q.5, TP.HCM 56A Lê Quang Sung, P.2, Q.6, TP.H? Chí Minh 704 H?u Giang, ph??ng 12, qu?n 6, TP. HCM (Ngay ngã t? H?u Giang - ???ng s? 5) ?i?n máy Xanh S? 428 Nguy?n Th? Th?p, P. Tân Quy, Q. 7, TP. H? Chí Minh 468 Nguy?n Th? Th?p, Ph??ng Tân Quy, Qu?n 7, Tp. HCM ?i?n máy Xanh 158 An D??ng V??ng, P.16, Q.8, TP.HCM (Ngã t? An D??ng V??ng-Võ V?n Ki?t) ?i?n máy Xanh S? 500-502 D??ng Bá Tr?c, Ph??ng 1, Qu?n 8, TP. HCM 469 Lê ??i Hành , Ph??ng 11, Qu?n 11, TP . H? Chí Minh 281K Lãnh Binh Th?ng, P.8, Q.11, TP.H? Chí Minh 222 Tr??ng Chinh, P.Tân H?ng Thu?n, Q12, TP.HCM 365 Phan V?n H?n, P.Tân Th?i Nh?t, Q.12, TP.HCM ?i?n máy Xanh 01 Bis Tô Ký, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, Thành ph? H? Chí Minh 55A Nguy?n ?nh Th?, P. Trung M? Tây, Q. 12, TP. HCM (g?n nhà sách Nguy?n V?n C? - Nguy?n ?nh Th?) 330 C?ng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM (D??i chân c?u Hoàng Hòa Thám) 359B Lê V?n S?, P.1, Q.Tân Bình, TPHCM 310 Tr??ng Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM ?i?n máy Xanh 265 Hòa Bình, Ph??ng Hi?p Tân, Qu?n Tân Phú, Thành Ph? H? Chí Minh (góc ???ng giao gi?a Phan Anh và Hòa Bình) 455 Tân K? Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.H? Chí Minh 104 Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.H? Chí Minh 138B Gò D?u, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM 57 Quang Trung, Ph??ng 10, Qu?n Gò V?p, TP. H? Chí Minh (Cách Ngã N?m Chu?ng Chó 300m) 259 Phan Huy Ích, P. 14, Q. Gò V?p, TP. HCM 688 Lê ??c Th?, P.15, Q.Gò V?p, TP.HCM ?i?n máy Xanh 2/1B Quang Trung, Ph??ng 11, Gò V?p (??u ???ng Th?ng Nh?t) 233 N? Trang Long, P.11, Q.Bình Th?nh, TP.HCM 200 ???ng Nguy?n Gia Trí, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP H? Chí Minh S? 316B Phan V?n Tr?, P.11, Q. Bình Th?nh,TP. HCM ?i?n máy Xanh 106-106A-106B-106C Nguy?n Th? Tú, Khu ph? 1, Ph??ng Bình H?ng Hòa B, Qu?n Bình Tân, Thành ph? H? Chí Minh 314 H? H?c Lãm, P. An L?c, Q. Bình Tân, TP. HCM ?i?n máy Xanh 953 T?nh L? 10, Khu Ph? 8, P. Tân T?o, Q.Bình Tân, TP.H? Chí Minh ?i?n máy Xanh S? 1826A T?nh L? 10, khu ph? 1, P. Tân T?o, Q. Bình Tân, TP. HCM 566 H??ng l? 2, khu ph? 6, P. Bình Tr? ?ông, Q. Bình Tân, Tp. H? Chí Minh ?i?n máy Xanh Sô? 740 Tân Ky? Tân Quy?, P. Bi?nh H?ng Ho?a, Q. Bi?nh Tân, TP. HCM 1302-1304-1306 T?nh L? 10, KP.5, P.Tân T?o, Q. Bình Tân, TP.HCM 736 H??ng L? 2, P. Bình Tr? ?ông A, Q. Bình Tân, TP. HCM (ngay ngã 4 H??ng L? 2 - Mã Lò, ??i di?n b?nh vi?n Bình Tân) 4/19 ?p Nam Th?i, X. Th?i Tam Thôn, H. Hóc Môn, Thành ph? H? Chí Minh ?i?n máy Xanh 70/2 Qu?c L? 22 ?p H?ng Lân, Xã Bà ?i?m, H. Hóc Môn, TP HCM (ngã t? Trung Chánh) 221 ??ng Thúc V?nh, ?p 7 , X. ?ông Th?nh, H.Hóc Môn, TP.H? Chí Minh (G?n ch? ?ông Th?nh) ?i?n máy Xanh 22/5 Phan V?n H?n, ?p 7, xã Xuân Th?i Th??ng, Huy?n Hóc Môn, TP.H? Chí Minh 1014 T?nh l? 8, ?p 12, xã Tân Th?nh ?ông, huy?n C? Chi, TP.H? Chí Minh ?i?n máy Xanh 44 Lê V?n L??ng, ?p 3, xã Ph??c Ki?n, H. Nhà Bè, TP. H? Chí Minh ?i?n máy Xanh 506 - 508 Nguy?n V?n T?o, ?p 1, Xã Long Th?i, Huy?n Nhà Bè , TP.HCM 1787 Hu?nh T?n Phát, khu ph? 4, th? tr?n Nhà Bè, huy?n Nhà Bè, TP.HCM C5/20 Ph?m Hùng, ?p 4A, Xã Bình H?ng, H.Bình Chánh, TP.HCM A11/1 ?p 2, Xã Bình H?ng, H.Bình Chánh, TP.H? Chí Minh ?i?n máy Xanh C5/13B Ph?m Hùng , ?p 4, Xã Bình H?ng , Huy?n Bình Chánh, TP. HCM

Galaxy G?p M?i - Linh Ho?t Bi?n Hóa

M?i b?n ??ng nh?p b?ng
Facebook ho?c Google ?? ti?p t?c

Th?ng s? k? thu?t

Th?ng s? k? thu?t

Th?ng s? k? thu?t

Th?ng s? k? thu?t

Th?ng s? k? thu?t

Bài vi?t ?ánh giá

M?i ??y t?i s? ki?n Unpacked 2022 toàn c?u di?n ra ngày 10/08 thì chi?c Samsung Galaxy Z Flip4 512GB?c?ng ?? chính th?c l? di?n v?i m?t v? ngoài cu?n hút ??y b?t m?t. Máy ???c n?ng c?p ?? b?n so v?i th? h? c? nh? s? d?ng nhi?u v?t li?u cao c?p ?? ch? t?o, t? ?ó làm t?ng m?c ?? uy tín giúp ng??i dùng có th? an t?m trang b? và s? d?ng trong th?i gian dài.

Di?n m?o th?i th??ng h?p xu h??ng

Samsung Galaxy Z Flip4 s? d?ng ng?n ng? thi?t k? vu?ng v?n khi ???c t?o hình v?i các c?nh và hai m?t ??u vát ph?ng. V?i b? khung sáng bóng cùng màu s?c tr? trung ? m?t l?ng giúp b?n có th? n?i b?t h?n ? nh?ng n?i ??ng ng??i khi c?m n?m s? d?ng trên tay.

Ngo?i hình vu?ng v?n - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

? phiên b?n Galaxy Z Flip4 này s? có 4 phiên b?n màu s?c khác nhau giúp ng??i dùng có th? tho?i mái ch?n l?a, vì s? h?u tone màu trung tính nên ??y ???c xem là dòng s?n ph?m phù h?p v?i m?i l?a tu?i hay b?t k? gi?i tính nào ?i ch?ng n?a.

Galaxy Z Flip4 là m?t trong nh?ng chi?c smartphone theo ki?u g?p có thi?t k? b?n b? nh?t t? tr??c cho ??n nay nh? có m?t l?ng và màn hình ??u ???c trang b? kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass Victus+ cao c?p. ??y ???c xem là lo?i màn hình có ?? b?n b? c?c cao giúp ng??i dùng có th? gi?m thi?u ???c thi?t h?i trong nh?ng l?n v? tình làm r?i thi?t b?.

M?t kính c??ng l?c - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Máy ???c bao b?c b?i b? khung làm t? nh?m Armor Aluminum cao c?p, ??y ???c xem là lo?i v?t li?u b?n b? và ?? ???c ki?m ch?ng th?c t? qua nhi?u dòng s?n ph?m tr??c ??y c?a Samsung. Kh?ng ch? ?em ??n kh? n?ng ch?ng va ??p t?t mà b? khung này còn giúp máy có thêm m?t v? ngoài sang tr?ng h?n nh? ?? sáng bóng c?a nó.

Khung nh?m cao c?p - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Galaxy Z Flip4 s? d?ng t? l? thi?t k? 22:9 giúp cho máy có m?t th?n hình thon g?n c?ng nh? b? r?ng ???c t?i ?u ?? ng??i dùng có th? c?m n?m s? d?ng tho?i mái. Sau khi g?p thì máy ch? có ?? dài kho?ng 84.8 mm v?y nên máy hoàn toàn có th? n?m g?n trong lòng bàn tay hay b? túi m?t cách d? dàng.

Nh? nh?n sau khi g?p g?n - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

V?i tiêu chu?n kháng n??c cao c?p IPX8 ???c h? tr? trên Galaxy Z Flip4, Samsung m?nh d?n c?ng b? ??y là chi?c ?i?n tho?i?g?p có kh? n?ng kháng n??c t?t nh?t trên th? tr??ng di ??ng tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Gi? ??y ng??i dùng có th? an t?m h?n trong nh?ng l?n v? tình ti?p xúc v?i n??c.

Xem thêm:?Tiêu chu?n ch?ng n??c IP là gì? Có ? ngh?a gì? Các chu?n IP hi?n nay

H? tr? chu?n kháng n??c - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Tr?i nghi?m t?t h?n trên màn hình ch?t l??ng

T?m n?n Dynamic AMOLED 2X s? là cái tên ???c Samsung ch?n ?? trang b? trên Galaxy Z Flip4 v?i ch?t l??ng hi?n th? ph?i nói là r?t t?t. Mang trong mình ?u ?i?m v? kh? n?ng tái hi?n màu s?c sinh ??ng cùng v?i ??c tính ti?t ki?m ?i?n n?ng, t? ?ó giúp cho ng??i dùng có th? tr?i nghi?m n?i dung ???c m?n nh?n h?n trong kho?ng th?i gian dài.

Xem thêm:?Màn hình Dynamic AMOLED 2X là gì? ?i?m n?i b?t? Có trên ?i?n tho?i nào

Màn hình ch?t l??ng - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

V? ph?n kh?ng gian hi?n th? thì máy s? ???c trang b? màn hình có kích th??c 6.7 inch cùng ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2640), m?t ?? ?i?m ?nh mà h?ng c?ng b? s? có ??u ?ó t?m 425 PPI.

M?t ?i?m ?áng chú ? trên phiên b?n này có l? là màn hình ph? 1.9 inch ???c ??t ? phía sau. Kh?ng ch? d?ng l?i ? vi?c hi?n th? s? th?ng báo, gi? ??y ng??i dùng hoàn toàn có th? xem chi ti?t th?ng báo hay nh?n cu?c g?i tr?c ti?p t? màn hình ph? mà kh?ng c?n m? máy ?? thao tác trên màn hình chính.

Tích h?p màn hình ph? - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Nh? h? tr? t?n s? quét lên t?i 120 Hz nên ng??i dùng có th? tr?i nghi?m ???c các tác v? vu?t, ch?m h?t s?c m??t mà. Cùng v?i ?ó là kh? n?ng t? ??ng ?i?u ch?nh xu?ng còn 1 Hz ? nh?ng tr??ng h?p kh?ng c?n cu?n, l??t quá nhi?u ?? h?n ch? m?c ?i?n n?ng tiêu th? trên máy.

V?i ?? sáng t?i ?a lên ??n 1200 nits giúp các ho?t ??ng ch?p ?nh ngoài tr?i hay xem b?n ?? trong lúc di chuy?n ngoài ???ng tr? nên d? dàng h?n. Tuy nhiên ??y là m?t con s? r?t cao nên ng??i dùng kh?ng nên b?t h?t c?ng su?t nh?m ti?t ki?m pin c?ng nh? gi?m thi?u ???c nh?ng b?nh l? v? m?t khi s? d?ng vào ban ?êm.

?? sáng màn hình cao - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Tích h?p b? ??i camera ch?t l??ng

Phía m?t l?ng c?a máy s? là camera kép có chung ?? ph?n gi?i 12 MP, ?i kèm v?i ?ó s? là tính n?ng ch?p ?nh góc siêu r?ng giúp b?n thu l?i ???c nhi?u b?c ?nh có ?? bao quát r?ng l?n. V?i các b?n th??ng xuyên quay vlog hay mu?n l?u gi? l?i k? ni?m qua nh?ng th??c phim s?c nét, thì tính n?ng quay video ??t chu?n 4K trên máy s? ?áp ?ng t?t cho b?n v? ph?n này.

Trang b? camera sau - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

???c tích h?p thêm c?ng ngh? ch?ng rung quang h?c OIS hi?n ??i, mang ??n cho thi?t b? kh? n?ng ?n ??nh khung hình trong nh?ng lúc v?a quay phim và v?a di chuy?n. ??y s? là tính n?ng l? t??ng trong nh?ng lúc ?i quay phim ?? review du l?ch hay ?n u?ng.

?n bên trong ph?n n?t ru?i s? là camera selfie có ?? ph?n gi?i 10 MP ?? b?n có th? thu l?i nh?ng th??c phim t? quay ch?t l??ng, cùng v?i ?ó là tính n?ng làm ??p có kh? n?ng x? l? da m?n màng giúp b?n t? tin h?n trên nh?ng b?c ?nh selfie.

Trang b? camera sau - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Hi?u n?ng m?nh m? ??n t? con chip Qualcomm

V?i con chip Snapdragon 8+ Gen 1 ???c trang b? trong Galaxy Z Flip4 h?a h?n mang ??n cho ng??i dùng nh?ng phút gi?y gi?i trí ch?i game m??t mà, k? c? nh?ng trò ch?i có ?? h?a cao ?i ch?ng n?a. ? nh?ng nhu c?u s? d?ng c? b?n nh? xem phim, nghe nh?c, l??t web ch?c h?n s? kh?ng làm khó ???c chi?c flagship ??n t? th??ng hi?u Samsung.

Hi?u n?ng m?nh m? - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Là m?t chi?c ?i?n tho?i RAM 8 GB nên ng??i dùng c?ng kh?ng c?n quá lo l?ng ??n v?n ?? gi?t lag trong lúc ?a nhi?m, k? c? khi b?n m? ??ng th?i nhi?u ?ng d?ng cùng lúc và có ch?y ng?m thì hi?n t??ng t?i l?i app t? c?ng hi?m khi x?y ra.

N?p ??y viên pin cho máy ch? trong th?i gian ng?n

M?c dù máy ch? ???c trang b? viên pin 3700 mAh nh?ng th?i l??ng dùng th?c t? c?a máy ph?i nói là khá ?n t??ng, ? nh?ng tác v? liên l?c hay nghe nh?c thì Galaxy Z Flip4 hoàn toàn có th? ?áp ?ng cho ng??i dùng m?t ngày s? d?ng.

Th?i l??ng s? d?ng dài l?u - Samsung Galaxy Z Flip4 512GB - ??C QUY?N

Nh? có c?ng ngh? s?c nhanh 25 W nên vi?c l?p ??y viên pin s? ???c t?i ?u th?i gian ?i ?áng k?, ngoài ra ng??i dùng có th? l?p ??y viên pin cho máy b?ng tùy ch?n s?c kh?ng d?y ?? quá trình này có th? di?n ra nhanh chóng và d? dàng h?n.

??y qu? th?c là m?t con s?n ph?m r?t ch?nh chu ??n t? nhà Samsung, v?i l?i thi?t k? ??p m?t cùng ?? b?n ???c gia t?ng nên ng??i dùng có th? an t?m h?n v? v?n ?? tu?i th? c?a thi?t b?. Kèm v?i ?ó là hi?u n?ng c?c kh?ng giúp b?n có th? ch?i game m??t mà hay t?i ?u c?ng vi?c m?t cách nhanh chóng.

?

Xem ti?p

Video & Tin t?c m?i nh?t

TH?O LU?N V? ??T TR??C GALAXY Z SEZIES 4
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
23 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

xxfseo.com