Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

sticky pk
sticky pk
Loại tai nghe
Tìm hi?u v? Đệm tai

Nhét tai (In-ear):?là lo?i tai nghe có thi?t k? thu?n dài, có th? nhét s?u vào ?ng tai c?a ng??i dùng ?? truy?n ?m thanh và l?c t?p ?m bên ngoài t?t h?n, cho ng??i dùng tr?i nghi?m ?m thanh r? ràng, ch?t l??ng.

Nhét tai (Earbuds): c?ng?là m?t lo?i tai nghe nhét trong nh?ng ph?n c? loa ???c thi?t k? bám vào vành tai ch? kh?ng ti?n s?u vào bên trong, kh?ng có núm cao su, giúp b?n tho?i mái khi ?eo h?n so v?i dòng tai nghe In-ear.

Ch?p tai (Over-ear):?là d?ng tai nghe ch?p tai có v? ngoài "h?m h?", kích th??c l?n và khá c?ng k?nh v?i cúp tai r?ng h? tr? trùm kín hoàn toàn ph?n tai c?a ng??i dùng, tuy "to b?" là th? nh?ng chúng l?i mang ??n s? tho?i mái cao h?n so v?i dòng tai nghe On-Ear.

Ch?p tai (On-ear):?s? h?u ph?n ch?p v?a khít v?i tai ng??i dùng, có v? ngoài nh? g?n h?n so v?i tai nghe Over-Ear và l?n h?n so v?i tai nghe In-ear. ??ng th?i, tai nghe On-Ear có ?m bass nh? h?n m?t chút so v?i Over-Ear.

185 Tai nghe

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com