Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

68 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Apple

- Th??ng hi?u cao c?p ??n t? M?, thành l?p n?m 1976, có tr? s? chính t?i?Cupertino, California.?Apple là t?p ?oàn c?ng ngh? máy tính chuyên s?n xu?t laptop, ph?n m?m, ph?n c?ng, thi?t b? nghe nh?c và nhi?u thi?t b? ?a ph??ng ti?n khác.

- Các s?n ph?m ph? bi?n c?a Apple có th? k? ??n nh? ?i?n tho?i th?ng minh iPhone, máy tính b?ng iPad, máy tính xách tay MacBook, Apple Watch, tai nghe AirPods, máy nghe nh?c di ??ng iPod, máy phát ?a ph??ng ti?n k? thu?t s? Apple TV, các ph?n m?m hay các d?ch v? tr?c tuy?n khác,...

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: Cáp Type C - Lightning, H?p s?c kh?ng d?y, Tai nghe

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Ki?u dáng hi?n ??i, g?n ??p, ?eo tho?i mái ??n b?t k? n?i nào.?
 • ?m thanh vòm s?ng ??ng cùng Spatial audio chip H1 m?nh m?.
 • K?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0 m??t mà xa ??n 10 m.?
 • ?i?u ch?nh ?m thanh phù h?p ?ng tai c?a b?n nh? h? tr??Adaptive EQ.
 • Tai nghe cho th?i gian nghe nh?c 6 gi? và th?i gian s? d?ng?h?p s?c 24 gi?.
 • H? tr? s?c nhanh, cho th?i gian s? d?ng 1 gi? ch? v?i 5 phút s?c.
 • H?p s?c h? tr? s?c kh?ng d?y chu?n Qi, ti?n l?i khi s?c l?i.
 • Trang b? chu?n ch?ng n??c IPX4, b?o v? tai nghe an toàn d??i m?a nh? và m? h?i.
 • S?n ph?m chính h?ng Apple, nguyên seal 100%.
 • L?u ?: Thanh toán tr??c khi m? seal.
Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? g?n nh?, ki?u dáng h??ng??m thanh vào tai b?n

Airpods 3 có thi?t k? t??ng t? nh??AirPods Pro?nh?ng kh?ng còn ph?n?eartips,????ng vi?n và th?n ng?n h?n cho ?m thanh truy?n t?i ??n tai t?i ?u. B? m?t?tai nghe?Bluetooth Apple?ph? s?c tr?ng th?i th??ng,????c làm t? các v?t li?u tái ch? v?i ?? b?n cao, b?o v? m?i tr??ng s?ng c?a con ng??i.?

Housing có ?? bám t?t, ?eo v?a v?n, h?p s?c có kích c? nh? g?n, ?óng m? nh? nhàng, thi?t k? chuyên d?ng ?? ??ng housing?Airpods 3, ??m b?o an toàn khi di chuy?n, h?n ch? th?t l?c và s?c pin thu?n ti?n.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - Tai nghe Bluetooth v? ngoài tinh gi?n, sang tr?ng

Ch?t ?m m?nh m? bùng n? quanh b?n nh??Spatial audio và?chip H1

?m thanh 3 chi?u ph? kh?p ??i tai b?n cho c?m giác nh? ?ang ng?i trong r?p hát, h?n n?a, Apple còn tích h?p cho tai nghe?trình ?i?u khi?n ??ng????c h? tr? b?i b? khu?ch ??i tùy ch?nh, mang ??n ?m thanh chi ti?t t? ?m tr?m ??n ?m cao.

??c bi?t,?ch?t l??ng tho?i HD s?c nét, ch?n th?t khi g?i FaceTime nh? h? tr? codec tho?i?AAC-ELD, ?m thanh Spatial audio sinh ??ng. Gi?ng tho?i th? hi?n to và r? h?n khi bên trong housing ph? l?p l??i ?m thanh ??c bi?t, micro g?n phía trong gi?m thi?u ti?ng ?n c?a gió hi?u qu?.

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - Chìm ??m trong ?m thanh vòm sinh ??ng, m?nh m? nh? h? tr? con chip H1 và Spatial audio

Tín hi?u m??t mà, ?? tr? g?n nh? b?ng kh?ng qua k?t n?i kh?ng d?y?Bluetooth 5.0

Con chip?H1 x? l? d? li?u t?i ?u kh?ng ch? mang ??n ch?t ?m tinh t? còn duy trì k?t n?i m??t mà trong kho?ng cách xa ??n?10 m, kh? n?ng t??ng thích ?a thi?t b?, n?n t?ng?iOS (iPhone), iPadOS (iPad), MacOS (Macbook, iMac),...

K?t n?i c?c nhanh khi ??t tai nghe g?n iPhone ho?c iPad và ch?n ghép n?i v?i các thi?t b? trong tài kho?n iCloud c?a b?n, sau ?ó n?u ?ang phát nh?c trên máy Mac, b?n s? có th? tr? l?i cu?c g?i trên iPhone d? dàng mà kh?ng c?n ph?i th?c hi?n thao tác chuy?n ??i thi?t b?.

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - K?t n?i t?c thì v?i ph?m vi ho?t ??ng ??n 10 m nh? c?ng ngh? Bluetooth 5.0

Tr?i nghi?m ?m thanh dành cho riêng b?n v?i c?ng ngh? Adaptive EQ

Adaptive EQ?có kh? n?ng ?i?u ch?nh ?m thanh theo th?i gian th?c phù h?p v?i c?u t?o tai c?a m?i ng??i, micro h??ng vào trong phát hi?n nh?ng gì b?n ?ang nghe, ch?nh d?i t?n s? trung và th?p ?? tái hi?n các chi ti?t phong phú c?a m?i b?n nh?c, t?n h??ng th? gi?i ?m nh?c tuy?t v?i h?n.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - ?m thanh phù h?p hoàn h?o v?i ?ng tai c?a b?n v?i c?ng ngh? Adaptive EQ

Th?i l??ng pin lên ??n 30 gi??

Housing có th? dùng ?? nghe trong?6 gi?, n?u b?t ?m thanh vòm?spatial audio thì dùng ???c 5 gi?, th?i gian ?àm tho?i là?4 gi??trong khi ?ó n?u dùng k?t h?p v?i h?p s?c t?ng th?i gian nghe ???c?30 gi?, ?àm tho?i?20 gi?.?

S?c nhanh?5 phút?cho th?i gian nghe và ?àm tho?i kho?ng?1 gi?. L?a ch?n s?c pin cho thi?t b? khá linh ho?t, khi b?n có th? s?c qua d?y cáp ho?c s?c kh?ng d?y chu?n?Qi, tùy theo t?ng hoàn c?nh, nhu c?u mà b?n ch?n cách s?c?tai nghe Apple?ti?n ích nh?t.

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - S? d?ng k?t h?p housing và h?p s?c nghe nh?c ??n 30 gi? liên t?c, h? tr? s?c kh?ng d?y hi?n ??i

??t chu?n ch?ng n??c IPX4, yên t?m dùng nghe nh?c khi ch?y b? ngoài tr?i hay t?p luy?n trong phòng gym

L?u ?, kh?ng ch? housing và c? h?p s?c c?ng ??u ??t tiêu chu?n?IPX4?nên b?n có th? tho?i mái mang theo bên mình ??n b?t k? n?i nào.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - Cùng b?n ??ng hành trên m?i ho?t ??ng v?i chu?n ch?ng n??c IPX4

?i?u khi?n c?m ?ng v?i c?m bi?n l?c cho b?n ki?m soát ho?t ??ng tai nghe nhi?u h?n

Thay vì g? nh? các dòng?AirPods ti?n nhi?m, v?i m?u?tai nghe Bluetooth?này b?n s? s? d?ng thao tác ch?m ?? ch?nh ch?c n?ng linh ho?t.?

- Ch?m 1 l?n: Phát/D?ng ch?i nh?c, Tr? l?i cu?c g?i.

- Ch?m 2 l?n: Chuy?n ??n bài hát ti?p theo.

- Ch?m 3 l?n: Quay v? bài hát tr??c ?ó.

- Ch?m và gi?: Kích ho?t tr? l? ?o.?B?t ??u c?u l?nh v?i “Hey Siri” ?? phát 1 bài hát, g?i ?i?n ho?c nh?n ch? ???ng ti?n l?i.?

Tai nghe????c tích h?p?c?m bi?n phát hi?n in-ear t? ??ng?nh?n bi?t s? khác bi?t gi?a tai c?a b?n và b? m?t khác, ??m b?o ?m nh?c ch? phát khi b?n ?eo tai nghe vào tai và ng?ng l?i khi b?n tháo ra ??t trong túi áo hay ?? trên bàn.??

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - C?m ?ng ch?m tích h?p trên ch?n tai nghe d? dàng thao tác

Ra m?t vào n?m 2021 và nhanh chóng chinh ph?c tín ?? táo khuy?t v?i thi?t k? n?ng ??ng, ch?t ?m cu?n hút, hoàn h?o cho ??i tai b?n, ?i?u khi?n c?m ?ng, k?t n?i kh?ng d?y m??t mà, chu?n ch?ng n??c IPX4, ch?n và b?n s? thích ngay?tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 tr?ng???y.?

Xem thêm

Đánh giá Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

?ánh giá

?óng
Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

4.790.000₫

5.490.000₫

-12%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Mua online thêm quà: T?ng 6 tháng Apple MusicXem chi ti?t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Trắng

 • Pin:

  Dùng 6 gi? - S?c 2 gi?
 • Cổng sạc:

  Lightning S?c kh?ng d?y
 • Công nghệ âm thanh:

  Adaptive EQ Chip Apple H1 Custom high-excursion Apple driver High Dynamic Range Spatial Audio
 • Tương thích:

  Android iOS (iPhone) iPadOS (iPad) MacOS (Macbook, iMac)
 • Tiện ích:

  Ch?ng n??c IPX4 Có mic tho?i S?c kh?ng d?y
 • Hỗ trợ kết nối:

  Bluetooth 5.0
 • Điều khiển bằng:

  C?m ?ng l?c
 • Hãng

  Apple. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
316 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Lúc g?i ?i?n có ti?ng c?a mình b? nh?i l?i vào trong tai nghe thì kh?c ph?c nh? th? nào v?y?
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì có th? ??u d?y bên kia m? loa nên anh nghe v?ng l?i gi?ng nói c?a anh th?i anh nha.?
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 gi? tr??c
 • Mình mua tai nghe h?m qua mà b?o hành ??n 26/1/2023 là sao? xxxx368636
  Chào ch?
  D? em ki?m tra s?n ph?m Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - ImeiNgày mua: 15/08/2022
  Tr?ng thái:Ch?a b?o hành
  Th?i gian b?o hành h?ng:12 thángNgày b?t ??u b?o hành h?ng:15/08/2022Ngày k?t thúc b?o hành h?ng:14/08/2023
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 gi? tr??c
 • Mua onl s? ???c 6 tháng mi?n phí nghe apple music nh?ng khi v? app thì k th?y m?c quy ??i ?ó ch? th?y nghe th? 1 tháng c?a apple music v?y thì làm sao ?? áp d?ng ???c ?
  Chào ch? !
  D? ch? xem cách ??ng k? nh?n khuy?n m?i?T?I ??Y?ch? nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Sao mình m?i mua h?m 7/8/22 mà h?n b?o hành l?i ch? là 1/2023 nh?
  Chào ch?.
  N?u s?n ph?m mua t? bên em mình có th? vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (??y ??, kh?ng che s?) ?? bên em h? tr? ?.?
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Sao mình m?i mua 1tháng mà b?o hành ch? ??n 26/1/2023 th?i nh?
  chào anh, d? cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng anh nha!Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Sao mình mua ngày 12/7/2022 mà h?n b?o hành ch? ??n 26/1/2023 nh? ? Sdt xxxx692526
  Chào anh
  D? anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng kh?ng che ?? em ki?m tra và h? tr? cho anh nhé
  Mong ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
  @Tr?n Nam: sdt mình xxxx692526
  Chào anh
  D? em ki?m tra s?n ph?m??Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng Th?i gian b?o hành h?ng:12 thángNgày b?t ??u b?o hành h?ng:10/07/2022Ngày k?t thúc b?o hành h?ng:09/07/2023 nhé, mình yên t?m ?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Sao mình m?i mua h?m 09/08/2022 mà h?n b?o hành ch? 26/01/2023 v?y nh?. S?t xxxx047990 mua t?i tgdd d?n ti?n khoái ch?u h?ng yên
  Chào anh
  D? em ki?m tra s?n ph?m? Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 Tr?ng - ImeiNgày mua: 09/08/2022
  Tr?ng thái:Ch?a b?o hành,?Ngày k?t thúc b?o hành h?ng:08/08/2023? anh nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • d? em mu?n h?i là khi s?c cho Dock s?c airpods thì có nên ?? tai nghe vào ?ó kh?ng ? và d?u hi?u ?? nh?n bi?t dock s?c ?? ??y pin ?
  Chào anh?
  D? khi s?c anh có th? cho tai nghe vào? dock s?c ho?c kh?ng c?ng ???c , khi airpod ??y pin thì ?èn s? chuy?n màu xanh và t?t anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • khi s?c dock s?c em có c?n b? tai nghe vào trong ?ó k ?
  Chào anh!?
  D? khi s?c cho h?p ch?a tai nghe anh ?? tai nghe ? trong h?p v?n ???c bình th??ng anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • Cho em h?i là mua tr? góp xét duy?t qua ?t v r?i có ph?i ra ngoài c?a hàng xác nh?n l?i k ??
  Chàoanh
  D??mình có th? vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (??y ??, kh?ng che s?) ?? bên em h? tr? ?.?
  Th?ng tin???n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • 1234...32?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com