Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

124 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng AVA+

- AVA+ là th??ng hi?u ??c quy?n Th? Gi?i Di ??ng.

- Các s?n ph?m AVA+ ?a d?ng g?m: S?c d? phòng, Cáp s?c,... có m?u m? ??p, giá c? ph?i ch?ng và ch?t l??ng t?t.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: D?y cáp Type-C, H?p s?c, Sách h??ng d?n, Tai nghe

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Ki?u dáng g?n ??p, s?c tr?ng thanh l?ch, dùng nghe nh?c, ?àm tho?i ti?n l?i.?
 • Mang ??n ?m thanh l?i cu?n, trung th?c.?
 • K?t n?i kh?ng d?y nhanh chóng cùng chu?n Bluetooth 5.0.
 • T?n h??ng ?m nh?c cùng tai nghe 5 gi?, k?t h?p h?p s?c cho 12 gi?.
 • C?m ?ng ch?m tùy ch?nh chuy?n bài hát, phát/d?ng nh?c, kích ho?t tr? l? ?o, nghe/nh?n cu?c g?i d? dàng.
Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

Th?ng tin s?n ph?m

Tai nghe True Wireless?g?n nh?,?gam màu tr?ng tr? trung

Ki?u dáng housing tinh t?, có chu?i c?m dài cho phép b?n c?m n?m v?ng vàng, ?eo vào tai cho ?? bám t?t. V? thi?t k? h?p s?c thì v? trí m? n?p h?p ???c làm l?m cho b?n d? dàng ??t ngón tay vào và b?t m? n?p thu?n ti?n, k?t c?u h?p s?c g?n gàng, d? dàng s? d?ng và c?t gi? trong túi ?eo chéo, túi xách l?n ho?c balo th??ng dùng c?a b?n.?

Xem thêm:?Tai nghe True Wireless là gì? ?u nh??c ?i?m th? nào? Có nên mua kh?ng?

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Tr?ng - V? ngoài sang tr?ng, ??p m?t

Ph? ??y ??i tai b?n v?i ch?t ?m s?ng ??ng, cu?n hút ngay t? n?t nh?c ??u tiên

H?n n?a,?tai nghe Bluetooth còn ???c h? tr? micro ??m b?o quá trình t??ng tác c?a b?n v?i ??i tác, ng??i th?n thu?n l?i, gi?ng tho?i trong tr?o, s?c nét.?

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Tr?ng - ?m thanh ???c tái t?o ch?n th?t, c?c b?t tai

Tín hi?u truy?n xa ??n 10 m nh? c?ng ngh? k?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0

Tai nghe AVA+ làm vi?c ???c v?i nhi?u thi?t b? khác nhau ho?t ??ng trên n?n t?ng?Android, iOS, MacOS và Windows, duy trì ch?t l??ng k?t n?i m??t mà trong ph?m vi r?ng, h?n ch? tình tr?ng ng?t k?t n?i, lag t?i ?a.?

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Tr?ng - Chu?n k?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0 m??t mà

Cung c?p th?i gian s? d?ng tai nghe li?n m?ch 5 gi?, h?p s?c cho 12 gi?

V?i th?i l??ng pin ?n t??ng nh? v?y, b?n tha h? g?i ?i?n, nghe nh?c v?i tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB tr?ng, t?n h??ng các s? thích vui ch?i, làm vi?c mà kh?ng s? h?t pin. N?u pin y?u? B?n có th? c?m s?c qua c?ng Type-C và ch? m?t 2 gi? ?? l?i có tai nghe s? d?ng ti?p.?

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Tr?ng - T?ng th?i gian tr?i nghi?m tai nghe lên ??n 17 gi?

Tùy ch?nh các ch?c n?ng chính xác cùng c?m ?ng ch?m

Trên housing có tích h?p ?i?u khi?n c?m ?ng cho phép b?n ?i?u ch?nh?phát/d?ng ch?i nh?c, chuy?n bài hát, nghe/nh?n cu?c g?i và kích ho?t tr? l? gi?ng nói d? dàng, nhanh chóng.?

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Tr?ng - ?i?u khi?n c?m ?ng hi?n ??i, d? dàng tùy ch?n chuy?n bài hát, phát/d?ng nh?c, nghe/nh?n cu?c g?i và b?t tr? l? ?o

Tóm l?i,?tai nghe AVA+ DS204A-WB th?t là m?t ph? ki?n nghe g?i tuy?t v?i mà b?n nên c?n nh?c b?i nó kh?ng ch? s? h?u thi?t k? g?n nh? mà còn có ch?t ?m hay, th?i gian dùng ??n 17 gi?, chu?n?Bluetooth 5.0 c?c m??t, d? s? d?ng và d?ch chuy?n.?

Xem thêm

Đánh giá Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

 • Xem 20 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

455.000₫

650.000₫

-30%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Tai nghe Bluetooth True Wireless AVA+ DS204A-WB Trắng

 • Thời gian tai nghe:

  Dùng 5 gi? - S?c 2 gi?
 • Thời gian hộp sạc:

  Dùng 12 gi? - S?c 2 gi?
 • Cổng sạc:

  Type-C
 • Tương thích:

  Android iOS (iPhone) iPadOS (iPad) MacOS (Macbook, iMac) Windows
 • Tiện ích:

  Có mic tho?i
 • Hỗ trợ kết nối:

  Bluetooth 5.0
 • Điều khiển bằng:

  C?m ?ng ch?m
 • Hãng

  AVA+. Xem th?ng tin h?ng
Hướng dẫn sử dụng [PDF, 1.2MB] Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
404 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com