Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2

181 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Apple

- Th??ng hi?u cao c?p ??n t? M?, thành l?p n?m 1976, có tr? s? chính t?i?Cupertino, California.?Apple là t?p ?oàn c?ng ngh? máy tính chuyên s?n xu?t laptop, ph?n m?m, ph?n c?ng, thi?t b? nghe nh?c và nhi?u thi?t b? ?a ph??ng ti?n khác.

- Các s?n ph?m ph? bi?n c?a Apple có th? k? ??n nh? ?i?n tho?i th?ng minh iPhone, máy tính b?ng iPad, máy tính xách tay MacBook, Apple Watch, tai nghe AirPods, máy nghe nh?c di ??ng iPod, máy phát ?a ph??ng ti?n k? thu?t s? Apple TV, các ph?n m?m hay các d?ch v? tr?c tuy?n khác,...

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: D?y cáp Lightning, H?p s?c, Sách h??ng d?n, Tai nghe

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? ??n gi?n, th?i trang và nh? g?n.
 • Trang b? chip H1 hoàn toàn m?i, cho t?c ?? k?t n?i, chuy?n ??i gi?a các thi?t b? nhanh chóng.
 • Kích ho?t nhanh tr? l? ?o Siri b?ng cách nói "Hey, Siri".
 • Có th? s? d?ng nghe nh?c lên ??n 5 gi? (?m l??ng 50%) cho m?i m?t l?n s?c ??y.
 • Tích h?p c?ng ngh? s?c nhanh hi?n ??i. S?c nhanh 15 phút có th? nghe nh?c 3 gi? (?m l??ng 50%).
 • S? d?ng song song v?i h?p s?c có th? dùng ???c lên ??n 24 gi?.
 • Tính n?ng nh?n cu?c g?i, kích ho?t Siri, nghe ho?c t?m d?ng ?o?n nh?c ?ang phát.
 • S?n ph?m chính h?ng Apple, nguyên seal 100%.
 • L?u ?: Thanh toán tr??c khi m? seal.

Th?ng tin s?n ph?m

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - ???c m?nh danh là m?t chi?c AirPods huy?n tho?i qu?c d?n r?t ???c lòng c?a các fan nhà táo. Sau thành c?ng vang d?i c?a AirPods ??i ??u thì phiên b?n ??i th? 2 này c?a nhà Apple có gì c?i ti?n ?? có th? v??t qua ng??i ti?n nhi?m và cho t?i th?i ?i?m hi?n t?i v?n còn nh?n ???c nhi?u s? ?a chu?ng v?i các b?n tr? ??n v?y.

H? sinh thái k?t n?i c?c nhanh, c?c x?n, mic tho?i ch?t l??ng cao

??u tiên, nh?c ??n ?i?m c?i ti?n ?áng "?n ti?n" nh?t trên chi?c tai nghe này chính là AirPods 2 ???c tích h?p chip x? l? H1 th? h? m?i cho th?i gian chuy?n ??i k?t n?i gi?a các thi?t b? nhanh h?n g?p 2 l?n so v?i phiên b?n c?.

??ng th?i, trang b? c?ng ngh? Bluetooth 5.0 cho k?t n?i nhanh chóng, ?n ??nh, ?? tr? ít, AirPods 2 cho t?c ?? k?t n?i t?i cu?c g?i tho?i nhanh g?p 1,5 l?n so v?i bình th??ng, gi?m ?? tr? ?m thanh khi g?i tho?i, ch?i game…V?i kh? n?ng cho t?c ?? k?t n?i nhanh và ?áp ?ng ?? tr? ?m thanh t?t thì AirPods 2 v?n là m?t ?ng c? viên sáng giá cho nh?ng b?n chu?ng h? sinh thái nhà Apple.

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - K?t n?i

Ti?p theo, m?t trong nh?ng l? do khi?n nhi?u ng??i dùng v?n lu?n “s?n ?ón" chi?c tai nghe này là kh? n?ng ?àm tho?i v?i mic kh? ti?ng ?n t?t, ?em ??n m?t ch?t ?m s?ch, trong tr?o d? nghe.

Mình ?? th? s? d?ng tai nghe trong phòng máy l?nh (lo?i máy l?nh c?ng nghi?p), t?t nhiên, nh? nh?ng gì ?? ?? c?p ? trên, AirPods 2 thu ?m ti?ng c?c k? trong và r?, kh?ng b? tr?n t?p ?m hay ti?ng ?n phà phà h?i gió c?a máy l?nh vào micro, r?t phù h?p cho nh?ng b?n th??ng xuyên ph?i s? d?ng tai nghe ?? h?p hay làm vi?c tr?c tuy?n khi ? trong m?i tr??ng có nhi?u ng??i. ??y là m?t ?u ?i?m r?t l?n mà cho dù ?? ra m?t khá l?u nh?ng v? ch?t l??ng s?n ph?m mà h?ng Apple ?em l?i thì lu?n làm hài lòng ng??i dùng.

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - Mic tho?i

??i v?i nh?ng b?n s? d?ng ?i?n tho?i Android, chi?c tai nghe này v?n có kh? n?ng k?t n?i ??y ?? và s? d?ng bình th??ng. Tuy nhiên, t?c ?? k?t n?i s? b? ch?m và tai nghe c?ng s? kh?ng ho?t ??ng h?t t?i ?a c?ng su?t c?a nó, t?t nhiên ??y v?n là s? ?u tiên ??n t? m?c ?ích “nh?ng s?n ph?m trong h? sinh thái ??c quy?n c?a nhà Apple”.?

Gi? nguyên m?u thi?t k? quen thu?c, nh? g?n và ti?n l?i, ?i kèm th?i l??ng pin ?n ??nh

AirPods 2 gi? nguyên thi?t k? c?a ng??i ti?n nhi?m, v?n là v? h?p ??ng bo tròn ???c làm b?ng nh?a tr?n bóng, k?t h?p là b?n l? ?óng m? n?p h?p mang l?i s? hoàn thi?n cao, 2 tay hay 1 tay s? d?ng ?óng m? n?p h?p v?n r?t ti?n l?i, cho c?m giác c?m n?m g?n trong lòng bàn tay và d? dàng b? vào túi qu?n, túi áo, balo, túi xách ?? mang theo s? d?ng m?i lúc.

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - Thi?t k?

? ph?n ?èn LED và nút b?m, gi?ng nh? th? h? “?àn anh" v? trí ?èn LED v?n n?m ? trong h?p, nút b?m v?n n?m ? v? trí c? là phía sau h?p, khi b?m nút nh?n di?n k?t n?i thì ?èn có màu tr?ng. ? tình tr?ng g?n h?t pin, ?èn s? chuy?n báo hi?u cho b?n th?y màu cam và khi ???c s?c ??y thì l?i hi?n th? v? màu xanh.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - Thi?t k?

V? thi?t k? tai nghe dù kh?ng thay ??i gì nhi?u, nh?ng tai nghe Apple l?i mang ??n s? tr?i nghi?m tho?i mái b?c nh?t trên th? tr??ng tai nghe kh?ng d?y. Tai nghe nh? nh?ng khó r?i, v?a v?n và kh?ng g?y khó ch?u hay b? bí tai khi ?eo th?i gian dài.

“Housing tai nghe” này c?ng là m?t ?i?m “?áng ti?n” vì ph?n l?n ? giai ?o?n nh?ng n?m tr??c ??y, các h?ng ??u cho ra m?t các lo?i tai nghe in-ears và có m?t kho?ng ng??i dùng kh?ng thích ki?u tai nghe nhét này, mình c?ng n?m trong s? ?ó. Apple vào th?i ?i?m ?ó ?em t?i ?úng cái ng??i dùng c?n là d?ng form tai nghe earbuds, nên ?ó là l? do vì sao h? s?n ph?m c?a h? v?n lu?n “on top” v? m?t “?áng mua” và “?áng dùng”.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - Form tai nghe

??i v?i tai nghe AirPods 2 ?? ???c c?i ti?n h?n nhi?u so v?i phiên b?n tr??c. Cho th?i gian khi ?àm tho?i kho?ng 3 gi? – h?n 1 ti?ng so v?i AirPods th? h? ??u và lên ??n 5 gi? khi s? d?ng ?? nghe nh?c liên t?c. M?t ?i?m c?i ti?n r?t nhi?u ?? c?nh tranh v?i nhi?u dòng tai nghe True Wireless v?i các nhà khác.?

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - ?èn LED

Tuy v?y, tình hu?ng AirPods 2 b? c?n pin là r?t hi?m khi x?y ra, vì h?p ??ng có th? ti?p thêm cho 2 bên tai kho?ng 24 gi? pin khi c?t. Vì viên pin trong t?ng bên tai r?t nh? nên ch? c?n b? vào kho?ng 15 phút hay n?a ti?ng là ?? có th? dùng ???c thêm 2, 3 gi? khi s? d?ng ? m?c dung l??ng nghe 50% nh? tích h?p c?ng ngh? s?c nhanh ti?n l?i cho ng??i dùng.

Thao tác ?i?u khi?n c?m ?ng nhanh nh?y, ch?t ?m phù h?p v?i m?i th? lo?i nh?c

So v?i b?n 1 thì có thêm tính n?ng g?i siri. Nh?ng c? b?n vào n?m 2022 thì g?n nh? m?i tai nghe ??u có r?i nên ??y v?n làm m?c ?áp ?ng ?? nhu c?u th?ng th??ng ch? kh?ng quá ??c bi?t. Tr?i nghi?m thì t?t nhiên, ??y là nh?ng s?n ph?m chu?n m?c v? m?t thao tác ?i?u khi?n, kh? n?ng x? l? r?t t?t, ch?m vào “siêu x?n”.

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - C?m ?ng ch?m

T?t c? các tính n?ng nh?: g?i siri, chuy?n bài hát, t?m d?ng bài hát, nghe nh?n cu?c g?i ch? c?n th?c hi?n thao tác ch?m là r?t “nh?y” và cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i, r?t ít các h?ng làm t?t ???c ?i?m này nh? AirPods, vì c?ng còn khá nhi?u s?n ph?m ? ph?n c?m ?ng ch?m v?n ch?a ???c linh ho?t và nhanh nh?y nh? v?y.

V? ch?t ?m, h?i thiên bass ? m?c ?? nh? nh?ng v?n ??y ?? các ch?t ?m cho nh?ng b?n dùng th?ng th??ng, kh?ng yêu c?u quá cao v? ch?t ?m nghe nh?c, thì ??y là m?t chi?c tai nghe ?áp ?ng ??y ?? cho b?n. ??i v?i các d?i ?m nh? mid và treble thì khá tròn vai. V?i d?i mid thì khá ?n, r? ràng và tách b?ch, cùng d?i treble h?i thiên ?m cao. Phù h?p nghe nhi?u th? lo?i nh?c và m?t vài dòng h?i thiên bass nh? nh? EDM hay Rap. ??y là m?t ch?t ?m h?p th?i ??i ch? kh?ng ph?i g?i là quá xu?t s?c.

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2 - Ch?t ?m

Tóm l?i, n?u b?n ?ang s? d?ng h? sinh thái c?a Apple, thì t?i th?i ?i?m hi?n t?i AirPods 2 v?n là m?t ?ng viên n?m trong danh sách tai nghe True Wireless ?áng ?? b?n l?a ch?n t? thi?t k? g?n nh?, micro ?àm tho?i ch?t l??ng cao, phù h?p cho m?i nhu c?u nghe nh?c hay k?t n?i gi?a các thi?t b? nhanh chóng thì ??y v?n là m?u tai nghe v?n ?áp ?ng t?t ???c nhi?u m?t.

Xem thêm

Đánh giá Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2

 • Xem 42 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

3.390.000₫

4.390.000₫

-22%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Mua online thêm quà: T?ng 6 tháng Apple MusicXem chi ti?t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Tai nghe Bluetooth AirPods 2 Apple MV7N2

 • Pin:

  Dùng 5 gi? - S?c 2 gi?
 • Cổng sạc:

  Lightning
 • Công nghệ âm thanh:

  Chip Apple H1
 • Tương thích:

  Android iOS (iPhone)
 • Tiện ích:

  Có mic tho?i
 • Hỗ trợ kết nối:

  Bluetooth 5.0
 • Điều khiển bằng:

  C?m ?ng ch?m
 • Hãng

  Apple. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng (Tiếng Anh Trang 1) [PDF, 0.2MB] Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.069 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com