Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

451 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Mozard

Th??ng hi?u ??c quy?n c?a Th? Gi?i Di ??ng, thành l?p n?m 2019.?Các s?n ph?m Mozard ?a d?ng ?ang ???c kinh doanh bao g?m: Tai nghe, Loa nghe nh?c,... Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: 2 c?p ??m tai nghe, D?y cáp Micro USB, Sách h??ng d?n, Tai nghe

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? nh? g?n, sang tr?ng, ?eo d? ch?u.
 • ?m thanh m?nh m?, cu?n hút.
 • K?t n?i Bluetooth 5.0 m??t mà ??n 10 m.
 • Tho?i mái nghe nh?c ??n 5 gi?, s?c 2 gi?.
Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

Th?ng tin s?n ph?m

Tai nghe True Wireless?sành ?i?u, màu ?en cá tính

Là m?u tai nghe kh?ng d?y th?i th??ng,?Mozard TS13 t?o ?n t??ng m?nh v?i c? tai nh? nh?, cho thao tác ?eo, s? d?ng c?c tho?i mái, ti?n l?i. Tr?ng l??ng ch? 39 gam nên v? cùng thích h?p ?? mang theo bên mình ?i b?t k? ??u.

H?p s?c thi?t k? v?i nh?ng ???ng cong tinh t?, có tính th?m m? cao, b?n l? b?t lên/?óng l?i d? dàng, n?p h?p và th?n ???c làm khít và ph? m?t l?p nh?a nhám, ng?n c?n trùng, b?i b?n x?m nh?p vào bên trong t?i ?u. Khi s? d?ng thì c?m giác r?t bám tay, ít bám m? h?i c?ng nh? d?u v?n tay, là s?n ph?m có ?? hoàn thi?n cao so v?i trong ph?n khúc.

Xem thêm:?Tai nghe True Wireless là gì? ?u nh??c ?i?m th? nào? Có nên mua kh?ng?

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - Tai nghe True Wireless sành ?i?u, màu ?en cá tính

Tái t?o ch?t ?m s?i ??ng, m?nh m? cho b?n hoàn toàn hòa mình vào th? gi?i ?m nh?c bùng n?

Tr?i nghi?m nghe nh?c lofi, nh?c hát r?t hay, ph?n bass nh?, ?n ??nh, k? c? các b?n bolero thì tai nghe v?n ?áp ?ng t?t.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - Tái t?o ch?t ?m s?i ??ng, m?nh m?

Trang b? 3 c?p ??m tai khác kích c? ?eo v?a v?n nhi?u kh? tai, ???c làm m?m m?i, ti?p xúc vùng tai d? ch?u?

S?n ph?m có kh? n?ng bám trên tai r?t t?t, cho dù tr??ng h?p rung l?c ??u h?i m?nh c?ng kh?ng b? r?t. ??m tai có 3 kích th??c ?? l?a ch?n nên có th? v?a v?n v?i tai, c?m giác ?eo êm ái, tho?i mái h?n.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - Trang b? 3 c?p ??m tai khác kích c? ?eo v?a v?n

K?t n?i v?i ???ng truy?n m??t mà nh? tích h?p c?ng ngh??Bluetooth 5.0

Tai nghe Mozard?có ph?m vi s? d?ng ??n 10 m, cho b?n k?t n?i v?i ?i?n tho?i,?laptop ?n ??nh, kh?ng s? gi?t, lag khi s? d?ng ? v? trí c? ??nh. N?u b?n di chuy?n nhi?u thì th?nh tho?ng s? x?y ra hi?n t??ng delay, gi?t lag m?t chút ? 1 bên tai nghe.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - K?t n?i v?i ???ng truy?n m??t mà nh? tích h?p c?ng ngh? Bluetooth 5.0

Tr?i nghi?m liên t?c trong th?i gian???n 5 gi? sau khi s?c ??y trong 2 gi?

Dung l??ng pin cho m?i tai nghe Bluetooth?là 40 mAh, h?p s?c là 300 mAh, ??m b?o ?? n?ng l??ng cho b?n s? d?ng tùy thích. V?i th?i l??ng pin nh? v?y thì b?n có th? nghe nh?c t?i ?a ??n 16 ti?ng và ch? c?n s?c 2 ti?ng qua c?ng Micro USB.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - Tr?i nghi?m liên t?c trong th?i gian ??n 5 gi?

S? d?ng nh?ng ch?c n?ng g?i tho?i, nghe nh?c thu?n ti?n

- Phát/ng?ng b?n nh?c.

- Nghe/t? ch?i cu?c g?i.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en - S? d?ng các ch?c n?ng g?i tho?i, nghe nh?c thu?n ti?n

V?i m?c giá bình d?n, tai nghe có k?t n?i m?nh, th?i gian "?? dùng", thi?t k? th?i th??ng,?tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13 ?en tin t??ng s? làm b?n kh?ng ch? v?a ? mà còn c?c k? yêu thích, mê ??m ngay t? phút gi?y ??u tiên c?m tai nghe vào tai mình ??y.

Xem thêm

Đánh giá Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

 • Xem 41 ảnh từ KH

Y Thel Aliô

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Mình ?? lên c?a hàng vì tai nghe l?i ch?p ch?n , và sau ?ó ???c ??i m?i ngày l?p t?c sau khi NV ki?m tra k?. T?i nghe ngon l?m nha m?i ng??i ?i. Ch?a bao gi? th?t v?ng khi mua t?i TGDD

Danh Hoài Niệm

anh lên c?a hàng TGDD h? anh?

?ánh giá

?óng
Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

455.000₫

650.000₫

-30%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Tai nghe Bluetooth True Wireless Mozard TS13

 • Thời gian tai nghe:

  Dùng 5 gi? - S?c 2 gi?
 • Thời gian hộp sạc:

  Dùng 16 gi? - S?c 1.5 gi?
 • Cổng sạc:

  Micro USB
 • Tương thích:

  Android iOS (iPhone) Windows
 • Tiện ích:

  ??m tai ?i kèm
 • Hỗ trợ kết nối:

  Bluetooth 5.0
 • Điều khiển bằng:

  Phím nh?n
 • Hãng

  Mozard. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.120 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Sao mình ?ung có 3 ti?ng là h?t v?y ??? (S?c ??y pin)
  Chào anh?
  D? th?i gian s? d?ng còn tùy thu?c vào k?t n?i m?i tr??ng n?a anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 gi? tr??c
 • B? s?c v? h?p ko s?c là sao v?y ak
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m còn b?o hành mà có v?n ?? mình mang s?n ph?m ra siêu th? ?? bên em h? tr? b?o hành cho mình nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 gi? tr??c
 • Ph?i s?c h?p s?c m?i s?c vào tai nghe còn ko thì h?p s?c k s?c ?c là vì sao
  Chào anh!?
  D??n?u h?p s?c còn PIN thì tình tr?ng trên là hoàn toàn bình th??ng, anh th? s?c ??y PIN cho h?p s?c lu?n,?sau ?ó?l?y tai nghe ra s? d?ng?và?s?c l?i cho tai nghe (kh?ng c?m s?c h?p s?c) xem tai nghe có vào PIN kh?ng, n?u v?n kh?ng vào pin anh vui lòng mang s?n ph?m ??n siêu th? bên em ?? ki?m tra l?i anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 gi? tr??c
 • ?? tr? c?a tai nghe này là bao nhiêu v?y ??
  Chào anh !?
  D? tai nghe này ít b? tr? ?m thanh ?, anh nên s? d?ng ? n?i ít sóng kh?ng d?y ?? tránh nhi?u g?y tr? ?m thanh ?ó ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 gi? tr??c
 • t?ng gi?m ?m l??ng ?c k ak
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này anh Nh?p ba l?n vào tai nghe bên ph?i ?? gi?m ?m l??ng, Nh?p ba l?n vào tai nghe bên trái ?? t?ng ?m l??ng
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Có k?t n?i ???c v?i ip 12 pro ko ??
  Chào ch?,?
  D? s?n ph?m có th? k?t n?i ???c v?i Iphone 12 nha ch? nhé
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Cho mình h?i là tai nghe s? d?ng n?u l?i thì chính sách b?o hành sao v shop ?
  Chào anh.
  D? s?n ph?m ???c B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.
  Chào anh.
  D? s?n ph?m ???c B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Cho mình h?i là t?i ngh? s? d?ng n?u l?i thì chính sách b?o hành sao v shop ?
  Chào anh.
  D? s?n ph?m ???c B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.
  Chào anh.
  D? s?n ph?m ???c B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Mình mu?n mua h?p s?c shop có bán k
  Chào ch?
  D? hi?n bên em ch?a bán l? ph? ki?n, linh ki?n ?, mình có th? liên h? h?ng ho?c liên h? tr?c ti?p bên em n?u còn b?o hành ?? em chuy?n th?ng tin t?i h?ng nha
  Th?ng tin ??n ch?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Cho mình h?i th?i gian s? d?ng kh?ng nh? th?ng s? c?a thegioididong cung c?p thì có ???c ??i tr? s?n ph?m kh?ng?
  Chào anh !
  D? anh s? d?ng s?n ph?m th?i gian nh? th? nào v?y ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com