Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Cách t?o avatar ho?t hình trên Instagram c?c thú v?, b?n nên th? nhé

H??ng d?n t?o Avatar ho?t hình trên Instagram

V?i tính n?ng t?o Avatar trên Instagram, b?n có th? t? do t?o ra m?t b?n sao 3D c?a chính mình theo s? thích cá nh?n và s? d?ng nó làm ?nh ??i di?n ho?c dùng làm Instagram sticker c?c k? ??c ?áo. V?y làm cách t?o avatar ho?t hình trên Instagram trên ?i?n tho?i?ra sao? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau ??y nhé.

Cách t?o avatar ho?t hình trên Instagram

B??c 1: M? ?ng d?ng Instagram, sau ?ó ch?n vào bi?u t??ng ?nh ??i di?n ? góc d??i bên ph?i màn hình, ch?n Ch?nh s?a trang cá nh?n và ch?n ti?p vào T?o avatar.

Cách t?o Avatar ho?t hình trên Instagram

B??c 2: B?m B?t ??u ?? ti?n hành t?o avatar. Tr??c tiên, b?n h?y ch?n màu da theo s? thích cá nh?n, sau ?ó ch?n Ti?p.

Cách t?o Avatar ho?t hình trên Instagram

B??c 3: Ti?p theo, b?n h?y t? do l?a ch?n màu tóc, màu m?t, ph? ki?n, trang s?c,... theo s? thích và ch?n Xong. Sau ?ó, Instagram s? h?i b?n có mu?n ??ng b? avatar v?i Facebook hay kh?ng, vi?c này tùy vào b?n. Và cu?i cùng, ch? m?t vài gi?y ?? Instagram ti?n hành t?o avatar c?a riêng b?n nhé.

Cách t?o Avatar ho?t hình trên Instagram

Chúc các b?n thành c?ng. N?u th?y hay, ??ng quên ?? l?i 1 like và share cho mình nhé.

N?u nh? b?n ?ang có nhu c?u ??i m?i smartphone thì h?y ??n ngay Th? Gi?i Di ??ng và l?a cho mình nh?ng chi?c smartphone cao c?p ?? l??t Facebook, m?ng x? h?i, nh?n tin, ch?p ?nh cho d?p T?t Nguyên ?án 2022 nhé.

MUA SMARTPHONE CAO C?P T?I TH? GI?I DI ??NG

Xem thêm:

Biên t?p b?i Nguy?n Pháp
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
M?i ng??i ?ang ch? bình lu?n ??u tiên c?a b?n ??y

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com