Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Mua laptop ???c gi?m thêm ??n 300K c?c h?p d?n khi thanh toán qua VNPAY

News TGDD 29/06 3 bình lu?n
Mua laptop ???c gi?m thêm ??n 300K c?c h?p d?n khi thanh toán qua VNPAY

Th? Gi?i Di ??ng l?i có thêm ?u ??i h?p d?n n?a mà các b?n kh?ng nên b? l?, nh?t là nh?ng ai ?ang có d? ??nh s?m laptop. C? h?i ?? các b?n có th? ti?t ki?m ??n t?n 300 ngàn khi thanh toán qua VNPAY, ?? thêm chi ti?t h?y cùng mình tham kh?o ? ngay bên d??i.

D??i ??y là th?ng tin v? ch??ng trình

1. S?n ph?m áp d?ng: Laptop, PC, Màn hình (Nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin KM VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).

2. Th?i gian di?n ra:

Giai ?o?n 1:?T? 01/07 - 31/07/2022.

Giai ?o?n 2:?T? 01/08 - 31/08/2022.

3.?Th?ng tin c? th?

Khách hàng thanh toán nh?p m? TGDD300 s? ???c gi?m 300.000 ??ng cho s?n ph?m có giá thanh toán sau cùng t? 8.000.000 ??ng tr? lên.

Khuy?n m?i ch? áp d?ng cho các ng?n hàng: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY.

4. L?u ? quan tr?ng

Ngoài ra, n?u nh? khách hàng ??t hàng trên smartphone b? l?i thì tham kh?o nh?ng cách làm sau ?? có th? nh?n ???c ?u ??i:

5. Sau ??y là các b??c mua hàng b?ng cách quét m? VNPAYQR trên Th? Gi?i Di ??ng khi mua m?t s?n ph?m LAPTOP nào ?ó.

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? c?a Th? Gi?i Di ??ng?và mua m?t s?n ph?m Laptop b?t kì. Ch?n m?c 1, 2 (nh? hình).

Mua laptop ???c gi?m thêm h?p d?n khi thanh toán qua VNPAY

B??c 2: Giao di?n s? hi?n ra nh? hình, b?n ?i?n th?ng tin cá nh?n chính xác ?? ??t hàng. Sau ?ó b?n h?y ch?n m?c Thanh toán b?ng QRCode.

Ai ?ang d? ??nh s?m laptop thì nên bi?t m?o này, c? h?i ?? các b?n ti?t ki?m thêm ??n 300 ngàn l?n ??y

B??c 3: Giao di?n quét m? s? hi?n ra nh? hình.

C?C B??C MUA H?NG

B??c 4: Vi?c c?n làm ch? là ch?n m?t trong các ng?n hàng ? trên (?? cài s?n ?ng d?ng ng?n hàng ?ó) r?i h? th?ng s? nhanh chóng hi?n th? các th?ng tin t??ng ?ng c?a giao d?ch ?? b?n xác nh?n và hoàn t?t th? t?c thanh toán.

C?C B??C MUA H?NG

L?u ? khi nh?p m? ?? ???c h??ng ?u ??i:

V?i ?u ??i này, các b?n s? kh?ng ng?n ng?i mua s?m ?úng kh?ng?

Xem thêm:

Biên t?p b?i Mai H?u Vinh
Kh?ng hài lòng bài vi?t
31.096 l??t xem
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
3 bình lu?n
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
H?Hu?nh ??c
Cho mình h?i là mua offline thanh toán qua VNPAY thì ???c gi?m kh?ng hay ph?i thanh toán 100% online ??
Tr? l?i 23 ngày tr??c
TTTh??ng Th??ngQu?n tr? viên
Chào anh?
D? hi?n VN pay anh ph?i thao tác thanh toán online t?i web và tr? th?ng nhé
Th?ng tin ??n anh?
Tr? l?i 23 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com