Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Khi các 'hoàng th??ng' xâm chi?m th? gi?i d??i góc nhìn c?a Apple

Chi?n d?ch #ShotoniPhone c?a Apple
Chi?n d?ch #ShotoniPhone quay các "boss" di chuy?n gi?a các tòa nhà

M?i ??y Nhà Táo ?? chia s? m?t chi?c video vui nh?n v? các "hoàng th??ng" ???c quay b?i iPhone. ?o?n video này ???c ghi l?i hành ??ng c?a các "boss" di chuy?n xung quanh các tòa nhà nh? th? ?ang x?m chi?m th? gi?i. Các "sen" ?i h?y cùng 24h C?ng ngh? xem qua ?o?n video thú v? và d? th??ng này nhé!

?o?n video ng?n v?i ch? ?? "When shooting miniatures, the Ultra Wide lens instantly turns cats into monsters." #ShotoniPhone ???c th?c hi?n b?i Xishu&Cats trên iPhone 13 Pro.?

Cho chúng ta cái nhìn m?i v? v? các "hoàng th??ng" s? nh? th? nào khi tr? nên kh?ng l?. N?u b?n là m?t tín ?? c?ng ngh? và fan h?m m? anime thì s? d? dàng liên t??ng ??n b? anime n?i ti?ng "Attack on Titan" ph?i kh?ng nào.

Hình ?nh
Hình ?nh "hoàng th??ng" ???c trích t? video

V? iPhone 13 Pro th?c hi?n ?o?n video, thi?t b? ???c trang b? b? vi x? l? Apple A15 Bionic, th?i l??ng pin s? d?ng t?t khi ?i?n tho?i có th? phát video liên t?c trong 22 ti?ng, nghe nh?c trong 75 ti?ng và h? tr? s?c nhanh 20 W qua cáp.

V? m?t nhi?p ?nh, iPhone 13 Pro co? b?? camera 3 ??ng ki?nh 12 MP xê?p xen ke? tha?nh m??t cu?m vu?ng, ???t ?? go?c trên bên tra?i cu?a l?ng ma?y g?m camera tele, camera go?c siêu r??ng (Ultra Wide) kh?u ?? f/1.8, góc nhìn ??n 120 ?? và camera chính góc r?ng (Wide) v?i kh?u ?? f/1.5 cho ng??i dùng tr?i nghi?m quay video và ch?p hình tuy?t v?i.

Hình ?nh iPhone 13 Pro
Hình ?nh iPhone 13 Pro

Cho nh?ng b?n ch?a bi?t, chi?n d?ch “Shot on iPhone” (Ch?p trên iPhone) ???c bi?t ??n là m?t chi?n d?ch qu?ng cáo thành c?ng nh?t t? tr??c ??n nay c?a iPhone. V?i tri?t l? c?a c? CEO Steve Jobs: "Qu?ng cáo ph?i làm n?i b?t ng??i dùng”, t? lúc kh?i ?i?m cho ??n nay chi?n d?ch ?? g?y ???c ?n t??ng khá m?nh trong lòng c?ng chúng v?i lo?t video thú v? và h?p d?n ???c ?óng góp b?i ng??i dùng iPhone.

Cho dù b?n là m?t tín ?? c?ng ngh?, fan anime hay là ng??i yêu ??ng v?t ??c bi?t là yêu các "boss" thì iPhone 13 Pro v?i kh? n?ng quay video m??t mà ?t h?n s? làm hài lòng b?n, t? ?ó th?a s?c sáng t?o video thú v? cùng iPhone, click vào bên d??i ??y ?? tham kh?o các dòng iPhone 13 series ?ang ???c bán t?i Th? Gi?i Di ??ng chính h?ng b?n nhé!

iPhone 13 Pro Max 128GB

Online giá rẻ
29.290.000₫ 33.990.000₫ -13%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 4352 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 Pro Max 256GB

Online giá rẻ
31.790.000₫ 36.990.000₫ -14%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 256 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 4352 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 Pro Max 512GB

Online giá rẻ
35.990.000₫ 41.490.000₫ -13%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 512 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 4352 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 Pro Max 1TB

38.490.000₫ 45.490.000₫ -15%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 1 TB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 4352 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

Bên c?nh?24h C?ng ngh?, ??c gi? có th? tham kh?o thêm nhi?u th?ng tin uy tín v??Apple?nh? khuy?n m?i HOT, m?o dùng?iPhone,?iPad… trên trang TekZone thu?c?TopZone. ??c bi?t là các iFans thì khó lòng nào b? qua ??y nha, b?m vào nút cam bên d??i ?? truy c?p n?u b?n quan t?m nhé!

TEKZONE - TRANG TIN APPLE UY T?N

Xem thêm:?

Biên t?p b?i Nguy?n Quý Nghiêm
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
M?i ng??i ?ang ch? bình lu?n ??u tiên c?a b?n ??y

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com