Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Mua s?m t?i TGD? gi?m ngay 500.000 ??ng v?i m?o thanh toán qua EXIMBANK

Mai H?u Vinh 15/06 4 bình lu?n
Gi?m ngay 500.000 ??ng khi thanh toán qua EXIMBANK

T?ng b?n deal h?i khi mua s?m t?i?TGD????y.?S?n hàng chính h?ng v?i giá siêu s?c ch? v?i vài b??c thanh toán qua EXIMBANK th?i nè! B?n s? ???c gi?m ngay 500.000 ??ng cho t?t c? s?n ph?m t? 3 tri?u ??ng tr? lên cùng lo?t ?u ??i c?c h?p d?n khác. H?y l??t xu?ng ?? bi?t thêm chi ti?t và ch?t ??n li?n th?i nào.

Th?i gian áp d?ng

T? ngày 15/06/2022 ??n 15/01/2023 (có th? k?t thúc s?m h?n d? ki?n n?u h?t su?t).

Th?ng tin ch??ng trình khuy?n m?i

?p d?ng cho t?t c? s?n ph?m có?GI? THANH TO?N CU?I C?NG?t??3.000.000 ??ng tr? lên s? ???c gi?m 500.000 ??ng.

S? su?t khuy?n m?i:?1250 su?t/ch??ng trình (Ch? tính giao d?ch thanh toán thành c?ng kh?ng hoàn, h?y).

M?i th? ch? ???c khuy?n m?i 1 l?n trong 1 chu k?.

?i?u ki?n chung c?a ch??ng trình

H??ng d?n khách hàng thao tác trên web

B??c 1:?Tìm s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n áp d?ng trong ch??ng trình.

B??c 2:?Click vào s?n ph?m, Ch?n?1,2?nh? hình bên d??i.

H??ng d?n khách hàng thao tác trên web

B??c 3:?Nh?p th?ng tin và xác nh?n.

B??c 4:?S? có SMS báo thành c?ng ho?c nh?n viên t?ng ?ài g?i l?i xác nh?n ??n hàng.

Các b?n ??ng quên ch??ng trình thanh toán siêu ngon này t?i Th? Gi?i Di ??ng nhé!

Xem thêm:

Biên t?p b?i Mai H?u Vinh
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
4 bình lu?n
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
LCHoan L??ng C?ng
Mình Thanh toán qua th? tín d?ng exinbank m?i ???c gi?m 500k h? shop ?i, mình có th? ATM c?a eximbank khi thanh toán có ???c h??ng khuy?n m?i kh?ng shop???
Tr? l?i 4 ngày tr??c ?
TNTr?n NamQu?n tr? viên
Chào anh
D? Khách hàng ph?i dùng th? tín d?ng EXIMBANK phát hành t?i Vi?t Nam (??u BIN: 423960, 404152, 418159, 436308, 469655, 402737, 548370, 542853, 527559, 536302, 356680, 356681, 356513, 403754, 558023) ?? thanh toán online t?i website: dienmayxanh.com ho?c thegioididong.com ho?c topzone.vn ?, th? atm thì ch?a h? tr? ?
Th?ng tin ??n anh!?
Tr? l?i (1) 3 ngày tr??c
HLHoang Le
còn khuy?n m?i k ?
Tr? l?i 24 ngày tr??c
QVQu?nh VyQu?n tr? viên
Chào anh. D? khuy?n m?i ???c áp d?ng t? ngày 15/06/2022 ??n 15/01/2023 (có th? k?t thúc s?m h?n d? ki?n n?u h?t su?t) ?. Th?ng tin ??n anh.
Tr? l?i 24 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com