Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

S?n sale gi?a ?êm - Giá t?t c?c êm: Nh?n ngay mã gi?m iPhone 13 ??n 4 tri?u

Minh V? 26/07 6 bình lu?n
S?n sale gi?a ?êm - Giá t?t c?c êm: Nh?n ngay m? gi?m iPhone 13 ??n 4 tri?u

Gi? G ?? ?i?m, ?i?n máy XANHTh? Gi?i Di ??ng chính th?c tung lo?t voucher h?p d?n, hàng ngàn m? gi?m giá ??n 4 tri?u ??ng khi s?m iPhone 13 "c?c r?" b?n kh?ng nên b? l?. Tham gia ngay - v?n may s? t?i!

1. Th?i gian khuy?n m?i

- T? 22h các ngày 8 ??n 13/08/2022 ??n 5h sáng h?m sau.

- Th?i h?n s? d?ng trong vòng 7 ngày.

2. N?i dung ch??ng trình

- Trong th?i gian di?n ra ch??ng trình "S?n sale gi?a ?êm - Giá t?t c?c êm" - Khách hàng có c? h?i nh?n m? gi?m ng?u nhiên t? 300K, 500K, 1 tri?u, 2 tri?u, 3 tri?u, 4 tri?u ?? mua iPhone 13 khi tham gia ch?i mini game t?i ?i?n máy XANH và Th? Gi?i Di ??ng.

- S? l??ng m?c gi?m có gi?i h?n và tùy ?? may m?n c?a khách hàng.

- ?p d?ng mua Online t?i website Th? gi?i Di ??ng và ?i?n máy XANH (kh?ng áp d?ng Topzone).

- Ch??ng trình ch?p nh?n thanh toán qua VNPay.

?? tham gia s?n m? gi?m giá, b?n h?y truy c?p:

- Tham gia t?i Th? Gi?i Di ??ng T?I ??Y!

- Tham gia t?i ?i?n máy XANH T?I ??Y!

L?u ? quan tr?ng:

- M? gi?m giá ch? áp d?ng trong 7 ngày?tính t? lúc nh?n ???c m? gi?m.

- ???c áp d?ng kèm ch??ng trình "Online giá r?" hi?n th? trên website.

- Kh?ng áp d?ng ??i s? ?i?n tho?i s? d?ng Coupon.

- Ch? áp d?ng cho iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

- KH?NG áp d?ng tr? góp 0% nhà tài chính và th? tín d?ng.

- KH?NG áp d?ng các siêu th? ?ang khai tr??ng ho?c có ch??ng trình khuy?n m?i dành riêng cho siêu th?

- M?i khách hàng (1 S?T) ch? ???c mua 1 s?n ph?m.

- Kh?ng áp d?ng chung v?i các m? gi?m giá khác.

Các s?n ph?m iPhone 13 áp d?ng trong ch??ng trình:

iPhone 13 mini 128GB

Online giá rẻ
18.790.000₫ 21.990.000₫ -14%
Chip Apple A15 Bionic RAM 4 GB, ROM 128 GB Camera sau: 2 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 2438 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 128GB

Online giá rẻ
20.990.000₫ 24.990.000₫ -16%
Chip Apple A15 Bionic RAM 4 GB, ROM 128 GB Camera sau: 2 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 3240 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 Pro 128GB

Online giá rẻ
26.790.000₫ 30.990.000₫ -13%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 3095 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

iPhone 13 Pro Max 128GB

Online giá rẻ
29.290.000₫ 33.990.000₫ -13%
Chip Apple A15 Bionic RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera tr??c: 12 MP Pin 4352 mAh, S?c 20 W
Xem chi ti?t

Xem thêm:

  Biên t?p b?i Mai H?u Vinh
  H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
  Bài vi?t liên quan
  6 bình lu?n
  Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
  M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
  NLTHANH NGH? L?
  Cho mình h?i m? gi?m giá này có kèm thanh toán qua VNpay kh?ng ??
  Tr? l?i 4 ngày tr??c
  TNTr?n NamQu?n tr? viên
  Chào anh
  D? mình có ???c m? GG ch?a ?, ?? em ki?m tra giúp anh nha
  Mong ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?i 3 ngày tr??c
  GTGi?i Trí
  Máy ?? qua s? d?ng có ?c khuy?n m?i này kh?ng
  Tr? l?i 6 ngày tr??c ?
  TNTr?n NamQu?n tr? viên
  Chào anh
  D? mình quan t?m m? s?n ph?m nào ?? em ki?m tra giúp mình ?
  Mong ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?i 4 ngày tr??c
  NqHiêu Nguyen Quang
  S?n m? gi?m giá co ls dc kêt h?p v?i giá ?? gi?m trên dt ko ?. Hay ph?i mua v?i giá th??ng. Sau ?ó m?i dc áp d?ng m? gi?m giá s?n dc ?
  Tr? l?i 11 ngày tr??c ?
  TNTr?n NamQu?n tr? viên
  Chào anh
  D? mình mua s?n ph?m nào và ?? có m? nào em ki?m tra giúp anh ?
  Mong ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?i 7 ngày tr??c

  B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
  xxfseo.com