Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Mách b?n bí quy?t ?? mua Apple Watch ???c gi?m th?ng 400K ?ây, các fans 'Táo' nh? note l?i th?t k? ?? không b? l?

Lê H?i Nam 13/10/21
Apple Watch ???c gi?m th?ng 400K khi thanh toán qua VNPAY, ??ng b? l?

?u ??i mà các fans 'Táo' nh?t ??nh ph?i bi?t, nh?t là nh?ng ai ?ang có d? ??nh s?m?Apple Watch???Th? Gi?i Di ??ng.??ó?là khi l?a ch?n hình th?c thanh toán qua VNPAY, bên c?nh s? ti?n l?i ra thì b?n s? còn ???c gi?m th?ng t?n 400K.?

?? có cái nhìn chi ti?t h?n, h?y cùng mình tìm hi?u bên d??i.

Th?i gian di?n ra:

Giai ?o?n 1:?T? ngày 13/10 - 31/10/2021.

Giai ?o?n 2:??T? ngày 01/11 - 30/11/2021.

Giai ?o?n 3: T? ngày 01/01 -?31/01/2022.

Giai ?o?n 4:?T? ngày 01/02 -?28/02/2022.

Giai ?o?n 5:?T? ngày 01/03 - 31/03/2022.

Giai ?o?n 6:?T? ngày 01/04 - 30/04/2022.

Giai ?o?n 7: T? ngày 01/05 - 31/05/2022.

Giai ?o?n 8:?T? ngày 01/06 - 31/06/2022.

Giai ?o?n 9:?T? ngày 01/07 - 31/07/2022.

Giai ?o?n 10:?T? ngày 01/08 - 31/08/2022.

S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m ??ng h? th?ng minh Apple Watch (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin khuy?n m?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).

Khách hàng khi thanh toán nh?p m?: IWATCH??? ???c nh?n ?u ??i.?

Các ng?n hàng ???c áp d?ng khuy?n m?i: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY.

Sau ??y là các b??c mua hàng b?ng cách quét m? VNPAYQR trên Th? Gi?i Di ??ng khi mua m?t s?n ph?m Apple Watch nào ?ó.

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? c?a Th? Gi?i Di ??ng và ?i?n máy XANH mua m?t s?n ph?m Apple Watch b?t kì. Ch?n m?c 1,2 (nh? hình).

Apple Watch ???c gi?m th?ng 400K khi thanh toán qua VNPAY, ??ng b? l?

B??c 2: Nh?p th?ng tin cá nh?n và hoàn t?t các b??c ti?p theo thì Giao di?n quét m? s? hi?n ra nh? hình.

Nh?p th?ng tin cá nh?n và hoàn t?t các b??c ti?p theo thì Giao di?n quét m? s? hi?n ra nh? hình.

B??c 3: Vi?c c?n làm ch? là ch?n m?t trong các ng?n hàng ? trên (?? cài s?n ?ng d?ng ng?n hàng ?ó) r?i h? th?ng s? nhanh chóng hi?n th? các th?ng tin t??ng ?ng c?a giao d?ch ?? b?n xác nh?n và hoàn t?t th? t?c thanh toán.

L?u ? nh?p m? IWATCH ?? ???c h??ng ?u ??i.

Vi?c c?n làm ch? là ch?n m?t trong các ng?n hàng ? trên (?? cài s?n ?ng d?ng ng?n hàng ?ó) r?i h? th?ng s? nhanh chóng hi?n th? các th?ng tin t??ng ?ng c?a giao d?ch ?? b?n xác nh?n và hoàn t?t th? t?c thanh toán.

L?u ? quan tr?ng khác:

D??i ??y là m?t s? s?n ph?m tiêu bi?u mà b?n nên bi?t, ?ang gi?m s?c h?p d?n:

Apple Watch S6 40mm vi?n nh?m d?y cao su: Giá ch? còn?9.592.000???ng sau khi gi?m 20%

Apple Watch S6 40mm viền nhôm dây silicone

8.990.000₫ 9.990.000₫ -10%
Màn hình: OLED, 1.57 inch Ch? ?? luy?n t?p, Theo d?i gi?c ng?, Tính l??ng calories tiêu th?
Xem chi ti?t

Apple Watch S3 GPS 42mm vi?n nh?m d?y cao su:?Giá ch? còn?5.661.000???ng sau khi gi?m 19%

Apple Watch S3 GPS 42mm viền nhôm dây silicone

5.990.000₫ 6.990.000₫ -14%
Màn hình: OLED, 1.65 inch Ch? ?? luy?n t?p, Tính l??ng calories tiêu th?, Tính qu?ng ???ng ch?y
Xem chi ti?t

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su:?Giá ch? còn?8.001.000???ng sau khi gi?m 11%

Apple Watch SE 40mm viền nhôm dây silicone

7.190.000₫ 8.990.000₫ -20%
Màn hình: OLED, 1.57 inch Ch? ?? luy?n t?p, Theo d?i gi?c ng?, Tính l??ng calories tiêu th?
Xem chi ti?t

APPLE WATCH T?I TH? GI?I DI ??NG?

V?y còn ch?n ch? gì n?a, s?m ngay Apple Watch mà b?n yêu thích ? Th? Gi?i Di ??ng ngay th?i!

Xem thêm:

Biên t?p b?i L?ng V?n Nhàn
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
M?i ng??i ?ang ch? bình lu?n ??u tiên c?a b?n ??y

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com