Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

Trên tay OPPO Reno8 Z 5G: Giá ch? 8.5 tri?u*, thi?t k? ??p, Snapdragon 695

Vào chi?u ngày 04/08, OPPO ?? gi?i thi?u ??n ng??i dùng m?t s?n ph?m smartphone m?i thu?c OPPO Reno8 Series v?i tên g?i OPPO Reno8 Z 5G s? h?u thi?t k? tr? trung quen thu?c, c?u hình m?nh m?, c?ng nhi?u tính n?ng thú v? khác. V?y OPPO Reno8 Z 5G có gì m?i? C?u hình OPPO Reno8 Z 5G ra sao? OPPO Reno8 Z 5G giá bao nhiêu? H?y cùng mình trên tay OPPO Reno8 Z 5G??? gi?i ?áp nh?ng th?c m?c trên nhé!

L?u ?:

Xem thêm:

Cùng mình m? h?p OPPO Reno8 Z 5G th?i nào!

Khác v?i nh?ng 'ng??i anh' c?a mình, h?p ??ng c?a OPPO Reno8 Z 5G ???c thi?t k? khá ??y ??n v?i t?ng màu xanh ch? ??o quen thu?c. H?p ??ng thi?t k? khá n?i b?t v?i s? 8 ???c in ? góc trái trên cùng tên s?n ph?m n?m bên d??i. Các nh?n mình th?y, thi?t k? h?p ??ng c?a OPPO Reno8 Z 5G ???c làm khá ??n gi?n, mang ??n c?m giác th?n thu?c ngay khi nhìn vào.

Trên tay OPPO Reno8 Z
Thi?t k? h?p ??ng OPPO Reno8 Z 5G khá quen thu?c. Ngu?n: Tump Yung.

M?t trong nh?ng ?i?u mình khá thích ? các s?n ph?m c?a OPPO là h?ng lu?n trang b? t??ng ??i ??y ?? ph? ki?n cho ng??i dùng và OPPO Reno8 Z 5G c?ng kh?ng ngo?i l?.?Bên trong h?p, ngoài thi?t b? thì OPPO c?ng trang b? cho máy nh?ng ph? ki?n c? b?n nh?: Sách h??ng d?n s? d?ng, que ch?c SIM, ?p l?ng trong, c? s?c và d?y s?c USB Type-C. V?i nh?ng món ph? ki?n này, ng??i dùng có th? s? d?ng ngay mà kh?ng ph?i m?t thêm kinh phí cho nh?ng món ?? bên ngoài.

Trên tay OPPO Reno8 Z
H?ng v?n trang b? t??ng ??i ??y ?? ph? ki?n cho ng??i dùng. Ngu?n: Tump Yung.

Trên tay OPPO Reno8 Z 5G thi?t k? sao mà l? l?m

T?ng th? thi?t k? c?a OPPO Reno8 Z 5G khá vu?ng v?c cùng các góc/c?nh ???c bo cong m?m m?i nh?m mang ??n c?m giác c?m n?m tho?i mái cho ng??i dùng. Tuy nhiên, mình c?m th?y v? ngoài c?a OPPO Reno8 Z 5G g?n nh? là t??ng ??ng v?i OPPO Reno7 Z 5G. Có th?, do thi?t k? c?a OPPO Reno7 Z 5G n?m ngoái v?n ??p nên h?ng quy?t ??nh gi? nguyên c?u trúc bên ngoài và thay ??i c?u hình bên trong thì sao? Các b?n h?y xem ti?p nhé!

Trên tay OPPO Reno8 Z
Trên tay OPPO Reno8 Z 5G nh?ng s? h?u thi?t k? gi?ng v?i OPPO Reno7 Z 5G. Ngu?n: Tump Yung.

M?t l?ng c?a OPPO Reno8 Z 5G n?i b?t v?i c?m camera sau n?m ? góc trái bên trên c?a s?n ph?m cùng logo OPPO quen thu?c ? phía d??i bên ph?i. ?i?m khác bi?t duy nh?t mà mình th?y khác bi?t so v?i ti?n nhi?m c?ng n?m ? ?i?m này, c? th? ph?n vi?n camera ???c làm li?n m?ch và bo trong m?m m?i h?n v?n mang ??n h?i h??ng thi?t k? c?a nh?ng ng??i anh em Reno8. Bên c?nh ?ó, m?t l?ng c?a OPPO Reno8 Z 5G ???c hoàn thi?n t? ch?t li?u nh?a nhám cao c?p, giúp h?n ch? bám v?n tay và m? h?i, giúp c?m giác c?m n?m c?a chúng ta tr? nên thú v? h?n và c?ng ??m b?o v? ngoài c?a thi?t b? lu?n s?ch s?, sang - x?n - m?n trong m?t ng??i dùng.

Trên tay OPPO Reno8 Z
M?t l?ng OPPO Reno8 Z 5G ???c thi?t k? quá ??p cùng c?m camera. Ngu?n: Tump Yung.

Mình ?? t?ng khá ti?c khi nh?ng thi?t b? OPPO Reno8 Series ???c gi?i thi?u tr??c ??y ?? lo?i b? h? th?ng ??n th?, b?i vì ??y là m?t tính n?ng khá thú v? giúp chi?c ?i?n tho?i tr? nên n?i b?t h?n. Tuy v?y, OPPO Reno8 Z 5G ?? mang tr? l?i h? th?ng này, giúp t?ng thêm tính ??c ?áo cho thi?t b?.

Trên tay OPPO Reno8 Z
H? th?ng ?èn th? ???c quay tr? l?i trên OPPO Reno8 Z 5G. Ngu?n:?Tump Yung.

M?t tr??c c?a OPPO Reno8 Z 5G s? h?u màn hình v?i thi?t k? d?ng ??c l? bên trái có ch?a camera selfie bên trong. ??ng th?i, OPPO c?ng trang b? cho Reno8 Z 5G t?m n?n AMOLED có kích th??c 6.43 inch, ?? ph?n gi?i Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), t?n s? quét 60 Hz. Nhìn chung, th?ng s? màn hình c?a OPPO Reno8 Z 5G v?n kh?ng có s? khác bi?t so v?i 'th? h? tr??c', ch?t l??ng hình ?nh t?t giúp mang ??n tr?i nghi?m th? giác m?n nh?n.

Trên tay OPPO Reno8 Z
OPPO Reno8 Z 5G ???c trang b? màn hình AMOLED s?c nét. Ngu?n: Tump Yung.

??n v?i các c?nh vi?n c?a OPPO Reno8 Z 5G c?ng r?t quen thu?c v?i ng??i dùng nên các b?n s? làm quen r?t nhanh th?i. C?nh trên c?a OPPO Reno8 Z 5G là n?i ??t mic thu ?m ph? c?a máy. ? c?nh ph?i ta s? b?t g?p nút ngu?n và c?nh bên trái s? là c?m phím t?ng/gi?m ?m l??ng và khe ?? SIM. Và khi nhìn xu?ng c?nh d??i ta s? th?y c?ng c?m tai nghe 3.5 mm, mic tho?i, c?ng k?t n?i USB-C và d?i loa ngoài.

Trên tay OPPO Reno8 Z
C?nh ph?i OPPO Reno8 Z 5G ch?a c?m phím t?ng/gi?m ?m l??ng và nút ngu?n. Ngu?n: Tump Yung.
Trên tay OPPO Reno8 Z
C?nh d??i c?a OPPO Reno8 Z 5G ch?a l? c?m tai nghe 3.5 mm, d?i loa và khe c?m s?c USB-C. Ngu?n: Tump Yung.

C?u hình OPPO Reno8 Z 5G n?i b?t cùng con chip Snapdragon 695 5G

Tr??c khi ?i vào chi ti?t cùng mình ?i?m qua th?ng s? c?u hình OPPO Reno8 Z 5G nhé! C? th? nh? sau:

Trái v?i nh?ng suy ngh? ban ??u c?a mình, OPPO Reno8 Z 5G v?n s? d?ng con chip Snapdragon 695 5G quen thu?c c?a nhà Qualcomm.???y là vi x? l? ???c s?n xu?t trên ti?n trình 6 nm hi?n ??i c?a TSMC, có GPU Adreno 619 và CPU có các l?i Cortex-A78 hi?n ??i, mang l?i hi?u n?ng cao khi ch?i game và xem các tr??ng trình gi?i trí m??t mà h?n.

Trên tay OPPO Reno8 Z
OPPO Reno8 Z 5G ???c trang b? con chip Snapdragon 695 5G mang ??n hi?u n?ng m?nh m?. Ngu?n: Tump Yung.

Bên c?nh ?ó, OPPO Reno8 Z 5G s? ???c trang b? m?c trang b? RAM 8 GB giúp máy có th? ho?t ??ng m??t mà và ít g?y ra tình tr?ng gi?t lag h?n. ??ng th?i, ?i kèm v?i ?ó s? là b? nh? trong 128 GB nh?m mang l?i cho ng??i dùng m?t kh?ng gian l?u tr? d? li?u r?ng r?i ?? có th? l?u tr? tài li?u m?t cách tho?i mái.

Trên tay OPPO Reno8 Z
Máy còn ???c trang b? dung l??ng RAM lên ??n 8 GB. Ngu?n: Tump Yung.

OPPO Reno8 Z 5G còn s? h?u viên pin có dung l??ng 4.500 mAh, ??y là m?c dung l??ng ?? ?? b?n có th? s? d?ng máy c? m?t ngày dài. Bên c?nh ?ó, OPPO Reno8 Z 5G c?ng ???c h?ng trang b? c?ng ngh? s?c nhanh SuperVOOC 33 W. ??y là ?i?m mình khá thích ? chi?c ?i?n tho?i này, b?i theo nh? OPPO c?ng b? thì v?i c?ng ngh? này b?n ch? m?t 63 phút ?? s?c ??y 100% pin cho thi?t b?, giúp b?n ti?t ki?m ???c th?i gian ??ng th?i mang l?i tr?i nghi?m s? d?ng ???c li?n m?ch h?n.

Trên tay OPPO Reno8 Z
OPPO còn trang b? c? h? th?ng s?c nhanh SUPERVOOC 33W. Ngu?n: Tump Yung.

Ngoài ra, OPPO Reno8 Z 5G còn ???c trang b? 3 c?m bi?n camera ? m?t sau, ?i kèm v?i camera selfie ? m?t tr??c có th?ng s? c? th? nh? sau:

Trên tay OPPO Reno8 Z
H? th?ng camera c?a OPPO Reno8 Z 5G khá h?a h?n ??y ch?! Ngu?n: Tump Yung.

T? tr??c ??n nay nh?ng chi?c ?i?n tho?i OPPO v?n lu?n ???c ?ánh giá t?t v? kh? n?ng ch?p hình và OPPO Reno8 Z 5G v?n kh?ng ngo?i l?. Nh? ???c trang b? ?? ph?n gi?i cao nh?ng b?c ?nh ???c ch?p trong ?i?u ki?n ?? sáng t? camera OPPO Reno8 Z 5G s? cho chi ti?t hình ?nh t?t, r? nét. Các b?n có th? tham kh?o qua bài ?ánh giá camera OPPO Reno7 Z 5G ?? có cái nhìn t?ng quan nh?t v? kh? n?ng ch?p hình nhé!

OPPO Reno8 Z 5G giá bao nhiêu?

Hi?n t?i, m?c giá c?a OPPO Reno8 Z 5G t?i th? tr??ng Thái Lan là 12.999 THB (kho?ng 8.5 tri?u ??ng).?M?t con s? ???c mình ?ánh giá là h?p l? cho m?t chi?c ?i?n tho?i s? h?u thi?t k? ??p, hi?u n?ng t?t m?c dù thi?t k? l?n c?u hình c?ng kh?ng có s? khác bi?t quá nhi?u so v?i phiên b?n ti?n nhi?m.

Trên tay OPPO Reno8 Z
Các b?n ngh? sao v? OPPO Reno8 Z 5G? Ngu?n: Tump Yung.

V?y còn b?n, b?n ngh? sao v? OPPO Reno8 Z 5G? H?y ?? l?i bình lu?n bên d??i cho mình và m?i ng??i cùng bi?t nhé! C?m ?n b?n ?? quan t?m và theo d?i bài vi?t c?a mình.

OPPO Reno8 Z 5G

Hàng sắp về
Dự kiến: 10.990.000₫

B? quà ??n 1.99 Tri?u (Massage M?t Olike + Tai nghe OPPO Enco Buds) + Tr? góp 0%

Xem chi ti?t

N?u kh?ng ??i ???c OPPO Reno8 Z 5G, b?n c?ng có th? tham kh?o các m?u ?i?n tho?i OPPO giá r? ?ang ???c bán chính h?ng t?i?Th? Gi?i Di ??ng. Nh?n vào nút màu cam bên d??i ?? xem chi ti?t t?ng m?u nhé!

XEM ?I?N THO?I OPPO CH?NH H?NG

Xem thêm:

Biên t?p b?i Qu?c Huy
H?y ?? l?i th?ng tin ?? ???c h? tr? khi c?n thi?t (Kh?ng b?t bu?c):
Bài vi?t liên quan
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
M?i nh?t Bình lu?n hay X?p theo:
M?i ng??i ?ang ch? bình lu?n ??u tiên c?a b?n ??y

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com