Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL Đen

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

Th??ng hi?u n?i ti?ng t? Trung Qu?c, thành l?p n?m 2010. Xiaomi là nhà s?n xu?t l?n nh?t Trung Qu?c v?i các m?t hàng ?i?n t? tiêu dùng, ?i?n tho?i th?ng minh, ??ng h? th?ng minh, Pin s?c d? phòng, Camera, Tai nghe,...

Tìm hi?u thêm.

 • Kh?ng b?o hành, ??i tr?

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? th?i trang phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i.
 • Có kích c? th?c t? 38.5 x 49 x 17 cm.
 • S? d?ng ch?t li?u cao c?p có ?? b?n cao,ch?ng th?m và g?n nh?.
 • D?y ?eo vai thi?t k? b?n l?n ch?u l?c t?t.
 • Ch?ng s?c t?t, h?n ch? th?p nh?t r?i ro h? h?ng cho các thi?t b?.
 • Nhi?u ng?n ti?n l?i trong ?ó có 1 ng?n ??ng v?a laptop 15.6 inch.

Th?ng tin s?n ph?m

Balo Laptop?Xiaomi Mi Urban thi?t k? ??n gi?n, ch?c ch?n, phù h?p cho m?i ho?t ??ng ?i h?c, c?ng tác hay du l?ch

K?t c?u g?n gàng, s? h?u kích th??c th?c t? ??t 38.5 x 49 x 17 cm.

Thi?t k? ??n gi?n, có s?c ch?a l?n - Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

Quai ?eo ???c thi?t k? m?m, ?m sát c? th?, kh? n?ng ch?u l?c t?t, ??m b?o tho?i mái cho ng??i dùng s? d?ng trong kho?ng th?i gian dài

D?y ?eo thi?t k? b?n l?n, ch?u l?c t?t - Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

Quai ?eo và m?t l?ng s? d?ng ??m l??i giúp thoáng khí, t?n nhi?t t?t

??m l??i nhi?u l?p, ??m b?o êm ái, thoáng khí - Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

?? b?n cao và ch?ng n??c t?t

S? d?ng ch?t li?u v?i Oxford v?i ??c tính ch?ng th?m n??c, ??m b?o an toàn ?? dùng c?a b?n, ??c bi?t là tài li?u hay các thi?t b? ?i?n t? nh?: Laptop, tablet, ?i?n tho?i kh?ng b? h? h?ng khi g?p ph?i m?a.

Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

Trang b? nhi?u ng?n ch?a ti?n d?ng

Balo ch?a nhi?u ng?n ???c trang b? l?p lót m?m bên trong h?n ch? tr?y x??c ?? dùng. M?i ng?n ch?a ???c thi?t k? phù h?p cho t?ng lo?i v?t d?ng giúp ng??i dùng d? dàng tìm ki?m.

Thi?t k? v?i 3 ng?n ??ng riêng bi?t - Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

Ng?n ??ng laptop lên ??n 15.6 inch - Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en

Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL ?en thi?t k? ??n gi?n v?i s?c ch?a l?n, ch?t li?u v?i b?n b? và kh? n?ng ch?ng n??c t?t, ??m b?o mang l?i s? ti?n d?ng cho ng??i dùng.

Xem thêm

Đánh giá Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL Đen

Dũng

Ng??i ta c? tình làm cho nó ph?ng lên ?ó ba ?? nó x?p xu?ng khác gì m?y cái c?p v? v?n cho hs ?? sách v? ??u

?ánh giá

?óng
Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL Đen

Balo Laptop 15.6 inch Xiaomi Mi Urban ZJB4142GL Đen

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

1.000.000₫

Online gi?m s?c 15% 850.000₫
K?t thúc vào

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
8 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com